Ciekawostki

Ciekawy eksperyment z książkami

Na począt­ku mar­ca księ­gar­nia Logan­ber­ry Books w Cle­ve­land zro­bi­ła cie­ka­wy eks­pe­ry­ment. Poodw­ra­ca­ła wszyst­kie książ­ki, napi­sa­ne przez męż­czyzn brze­ga­mi do tyłu, aby poka­zać, jak bar­dzo męska twór­czość domi­nu­je w świe­cie ksią­żek. Eks­pe­ry­ment oka­zał się szo­ku­ją­cy, jak mówi­ła wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni, któ­ra pro­wa­dzi ją od 30 lat. Logan oce­ni­ła, że tyl­ko 37% powie­ści znaj­du­ją­cych się na sta­nie było napi­sa­nych przez kobiety.

Pani Logan co roku sta­ra się w jakiś spo­sób pod­kre­ślić twór­czość kobiet, a tak­że nie­rów­no­ści wyni­ka­ją­ce z płci auto­rów. Przy­go­to­wu­jąc tego­rocz­ny hap­pe­ning, pod­czas któ­re­go oko­ło 10000 ksią­żek zosta­ło odwró­co­nych grzbie­tem do tyłu, zapro­sze­ni goście mogli zaob­ser­wo­wać róż­ni­cę w ilo­ściach ksią­żek two­rzo­nych przez pisa­rzy kobie­ty i męż­czyzn. Jak się oka­za­ło, ludzie nie mogli uwie­rzyć, że róż­ni­ca w tym zakre­sie jest tak duża. Spo­sób zobra­zo­wa­nia, jaki wybra­ła Logan, oka­zał się tra­fio­ny. Przed­sta­wił „jak na dło­ni” prze­paść jeże­li cho­dzi o pro­blem repre­zen­ta­cji twór­czo­ści kobiet.

Chcę, żeby ludzie się zasta­no­wi­li: czy róż­ni­ca płci tak wpły­wa na odbiór i dla­cze­go? Czy moja oso­bi­sta biblio­te­ka tak wyglą­da? Co moż­na zro­bić, aby zmie­nić ten brak rów­no­wa­gi? A potem znajdź tytuł napi­sa­ny przez auto­ra – kobie­tę, któ­rą znasz lub cał­kiem nie­zna­ną – łatwo je zna­leźć – i zapo­znaj się z nim “, powie­dzia­ła w wywia­dzie wła­ści­ciel­ka księ­gar­ni. Dodat­ko­wo, pomysł jej został pod­chwy­co­ny przez innych. Jeden nauczy­ciel z Flo­ry­dy odwró­cił wszyst­kie pozy­cje napi­sa­ne przez męż­czyzn w biblio­te­ce w swo­jej sali wykła­do­wej w tym mie­sią­cu. Prze­pro­wa­dził tak­że ze stu­den­ta­mi dys­ku­sje na temat nie­rów­no­ści płcio­wej w obsza­rze edukacji.

Tak­że w Pol­sce poja­wi­ła się ini­cja­ty­wa mają­ca wes­przeć pol­skie pisar­ki. Cho­dzi o oddol­ną gru­pę twór­czyń, któ­re posta­no­wi­ły wspie­rać się wza­jem­nie, aby zaist­nieć sze­rzej. Wię­cej tutaj.

źródło buzzfeed

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy