Aktualności Ciekawostki

2020 bez słowa roku według Oxford English Dictionary

Każ­de­go roku redak­to­rzy słyn­ne­go oks­fordz­kie­go słow­ni­ka języ­ka angiel­skie­go wybie­ra­ją jed­no sło­wo lub całe sfor­mu­ło­wa­nie, któ­re naj­le­piej odda­je bie­żą­cą sytu­ację na świe­cie, a przy tym jest oczy­wi­ście popu­lar­ne wśród anglo­ję­zycz­nej spo­łecz­no­ści. W ostat­nich latach były to: post­praw­da w 2016, youthqu­ake (ozna­cza­ją­ce gwał­tow­ną kul­tu­ro­wą, poli­tycz­ną lub spo­łecz­ną zmia­nę wyni­ka­ją­cą z dzia­łań lub wpły­wu mło­dych ludzi) w 2017, tok­sycz­ny w 2018 i kry­zys kli­ma­tycz­ny w 2019. Rok 2020 nie będzie miał jed­nak swo­je­go wyrażenia.

Wszy­scy z całą pew­no­ścią się zgo­dzi­my, że bie­żą­cy rok do naj­szczę­śliw­szych nie nale­ży. Pan­de­mia COVID-19 zda­je się być aktu­al­nie naj­bar­dziej palą­cym pro­ble­mem, ale z całą pew­no­ścią nie jest jedy­ną kwe­stią sze­ro­ko oma­wia­ną na całym świe­cie. Redak­to­rzy Oxford English Dic­tio­na­ry uzna­li, że nie da się 2020 spro­wa­dzić do jed­ne­go pro­ste­go sfor­mu­ło­wa­nia. Wła­śnie dla­te­go po raz pierw­szy od 2004 posta­no­wio­no nie wyzna­czać sło­wa roku, choć kan­dy­da­tów było wielu.

Moż­na się już teraz domy­ślić, że w tym roku jed­ny­mi z naj­czę­ściej uży­wa­nych w języ­ku angiel­skim słów były koro­na­wi­rus i COVID-19. Ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szy­ły się (i nadal są w czę­stym uży­ciu): pan­de­mia, lock­down oraz masecz­ki (face masks). Co cie­ka­we, zauwa­żo­no rów­nież zna­czą­cy wzrost w uży­ciu wyra­żeń, któ­re zna­ne wcze­śniej mogły być głów­nie naukow­com. Tu war­to wymie­nić cho­ciaż­by R num­ber, czy­li pod­sta­wo­wą licz­bę odtwa­rza­nia (teo­re­tycz­na licz­ba osób, któ­rej każ­dy cho­ry prze­ka­zu­je zaka­że­nie) czy dosko­na­le w Pol­sce zna­ne okre­śle­nie wypłasz­cza­nia się krzywej.

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa wpły­nę­ła zna­czą­co na naszą codzien­ność, stąd też zwięk­szo­ne uży­cie słów, któ­re odda­ją nowy styl życia. Tu na przód wysu­wa­ją się zwłasz­cza wyra­że­nia zwią­za­ne z pra­cą. I tak redak­to­rzy Oxford English Dic­tio­na­ry wska­zu­ją, że popu­lar­ny­mi sło­wa­mi są teraz zdal­ny (remo­te) odno­szą­cy się do pra­cy z domu, wyci­szo­ny (on mute) oraz zbit­ki wyra­zo­we wor­ka­tion (połą­cze­nie słów ozna­cza­ją­cych pra­cę i waka­cje, co tłu­ma­czy się jako urlop wypo­czyn­ko­wy, pod­czas któ­re­go zdal­nie wyko­nu­je­my naszą pra­cę) czy stay­ca­tion (po pro­stu waka­cje, któ­re spę­dza­my w domu).

Jed­nak nie tyl­ko pan­de­mią stoi 2020. Wyda­rze­nia z począt­ku roku wpły­nę­ły na popu­lar­ność takich fraz jak: posta­wie­nie w stan oskar­że­nia (impe­ach­ment), unie­win­nie­nie (acqu­it­tal), gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne (mail-in), Black Lives Mat­ter czy QAnon (teo­rie spi­sko­we roz­sie­wa­ne od kil­ku lat przez ano­ni­mo­wą oso­bę lub gru­pę nazy­wa­ną Q).

Nigdy nie doświad­czy­łem takie­go roku, jak ten, któ­ry mamy. Rów­no­le­gle do tego, jak ten rok się roz­wi­jał, roz­po­zna­wa­li­śmy set­ki zna­czą­cych nowych wyra­żeń i ich wyko­rzy­stań, z któ­rych dzie­siąt­ki w zwy­czaj­nych cza­sach bez pro­ble­mu zasłu­gi­wa­ły­by na mia­no sło­wa roku. To nie­spo­ty­ka­ne i przy oka­zji iro­nicz­ne, że 2020 jest rokiem, któ­ry z jed­nej stro­ny pozo­sta­wia nas onie­mia­łych, z dru­giej wypeł­nio­ny jest bogac­twem słów nie­po­dob­nych do żad­nych innych, sko­men­to­wał Casper Gra­th­wohl, pre­zes Oxford Dictionaries.

źró­dło the guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy