Sprawdzasz tag

Oxford English Dictionary

Aktualności

Angielskim słowem roku według Oxford English Dictionary została szczepionka

Od lat redak­to­rzy Oxford English Dic­tio­na­ry wybie­ra­ją sło­wo roku, czy­li poje­dyn­czy wyraz lub całe sfor­mu­ło­wa­nie, któ­re było naj­czę­ściej uży­wa­ne w anglo­ję­zycz­nym spo­łe­czeń­stwie w cią­gu ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy. Zazwy­czaj sło­wo roku jed­no­cze­śnie zna­ko­mi­cie odda­je bie­żą­cą sytu­ację na świe­cie. Nie­daw­no ogło­szo­ne zosta­ło, że tym razem wygra­ła szcze­pion­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

2020 bez słowa roku według Oxford English Dictionary

Każ­de­go roku redak­to­rzy słyn­ne­go oks­fordz­kie­go słow­ni­ka języ­ka angiel­skie­go wybie­ra­ją jed­no sło­wo lub całe sfor­mu­ło­wa­nie, któ­re naj­le­piej odda­je bie­żą­cą sytu­ację na świe­cie, a przy tym jest oczy­wi­ście popu­lar­ne wśród anglo­ję­zycz­nej spo­łecz­no­ści. W ostat­nich latach były to: post­praw­da w 2016, youthqu­ake (ozna­cza­ją­ce gwał­tow­ną kul­tu­ro­wą, poli­tycz­ną lub spo­łecz­ną zmia­nę wyni­ka­ją­cą z dzia­łań lub wpły­wu mło­dych ludzi) w 2017, tok­sycz­ny w 2018 i kry­zys kli­ma­tycz­ny w 2019. Rok 2020 nie będzie miał jed­nak swo­je­go wyra­że­nia. Czy­taj dalej

-->