Aktualności Ekranizacje

Twórcy filmowego To Stephena Kinga wyprodukują ekranizację jego innej powieści

Andy i Bar­ba­ra Muschiet­ti pra­co­wa­li przy naj­now­szej ekra­ni­za­cji kul­to­wej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga To. W 2017 do kin tra­fił pierw­szy jej roz­dział, aktu­al­nie cze­ka­my na wrze­śnio­wą pre­mie­rę dru­gie­go. On zaj­mo­wał sto­łek reży­se­ra, ona była pro­du­cent­ką. Para zwró­ci­ła teraz uwa­gę na inną książ­kę słyn­ne­go ame­ry­kań­skie­go pisa­rza hor­ro­rów – wyda­ną w 1981 roku pod pseu­do­ni­mem Richar­da Bach­ma­na powieść Ostat­ni bastion Bar­ta Dawesa.

Histo­rię męż­czy­zny, któ­ry po śmier­ci dziec­ka i odej­ściu żony, sto­jąc dodat­ko­wo w obli­czu utra­ty domu, z któ­rym wią­że się tak wie­le wspo­mnień, zatra­ca się coraz bar­dziej w sza­leń­stwie napi­sał King po stra­cie matki.

Myślę, że była to pró­ba nada­nia sen­su bole­snej śmier­ci mojej mat­ki sprzed roku – prze­wle­kły rak zabie­rał ją cal po bole­sne­go calu. Po jej śmier­ci pozo­sta­wio­ny zosta­łem w smut­ku. Byłem wstrzą­śnię­ty oczy­wi­stą bez­sen­sow­no­ścią tego wszyst­kie­go… Ostat­ni bastion Bar­ta Dawe­sa tak bar­dzo sta­ra się zna­leźć odpo­wie­dzi na pyta­nia odno­śnie ludz­kie­go bólu, pisał w przed­mo­wie do zbior­cze­go wyda­nia powie­ści Richar­da Bachmana.

W ostat­nim cza­sie Andy i Bar­ba­ra Muschiet­ti w roz­mo­wie z Radio Can­ti­lo wyja­wi­li, że zaj­mu­ją się pro­duk­cją kino­wej ekra­ni­za­cji Ostat­nie­go bastio­nu Bar­ta Dawe­sa. Film wyre­ży­se­ro­wa­ny zosta­nie przez Argen­tyń­czy­ka Pabla Tra­pe­ro, zna­ne­go dzię­ki takim obra­zom jak El Clan, Lwi­ca czy Bia­ły słoń.

Mamy nadzie­ję roz­po­cząć zdję­cia na począt­ku przy­szłe­go roku. To opo­wieść Ste­phe­na Kin­ga, ale nie jest to hor­ror. To fan­ta­stycz­na histo­ria, powie­dzia­ła Bar­ba­ra Muschietti.

Ostat­ni bastion Bar­ta Dawe­sa, Ste­phen King jako Richard Bachman

Bart Dawes nie ma w życiu szczę­ścia. Moż­na nawet uznać, że ma wyjąt­ko­we­go pecha. Nie­na­wi­dzi swo­jej pra­cy, stra­cił syna, jego mał­żeń­stwo się roz­pa­da. Na doda­tek jego dom stoi na dro­dze mię­dzy­sta­no­wej auto­stra­dzie i lada dzień roz­ja­dą go bul­do­że­ry. Bart nie zamie­rza się jed­nak pod­dać, kupu­je broń i roz­po­czy­na wal­kę o to, co jesz­cze mu pozostało…

źró­dło: slashfilm

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy