Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

Mimo tego iż żyje­my w XXI wie­ku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmier­ci wie­lu ludzi jest brak dostę­pu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wi­ła opra­co­wać nie­zwy­kłą książ­kę – zawie­ra ona nie tyl­ko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym filtrem.

Dzię­ki poje­dyn­czej kart­ce moż­li­we jest uzy­ska­nie zapa­su wody na aż 30 dni, a cała książ­ka wystar­czy na 4 lata – co rów­na się pię­ciu tysiąc­om litrów czy­stej, pit­nej wody. Spe­cjal­ne fil­try spra­wia­ją, że tok­sy­ny, bak­te­rie i szko­dli­we sub­stan­cje eli­mi­no­wa­ne są aż w 99,99% – co jest porów­ny­wal­ne z jako­ścią wody w ame­ry­kań­skich kra­nach, co ozna­cza, że cał­ko­wi­cie zdat­ne do picia.

Dodat­ko­wo na każ­dej stro­nie książ­ki (a więc na każ­dym fil­trze) znaj­du­je się instruk­cja korzy­sta­nia z nie­go w kil­ku języ­kach. Jest więc to publi­ka­cja, któ­ra może oca­lić życie set­kom tysię­cy ludzi!

the-drinkable-book2

the-drinkable-book1

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy