Ciekawostki

Książka z tamponami przeciwko wysokiemu podatkowi na środki higieny intymnej kobiet. Hit sprzedażowy w Niemczech

W 1963 w Niem­czech zade­cy­do­wa­no o wyso­ko­ści podat­ku na środ­ki higie­ny prze­zna­czo­ne dla kobiet w cza­sie men­stru­acji. Za zakwa­li­fi­ko­wa­niem mię­dzy inny­mi tam­po­nów do kate­go­rii dóbr luk­su­so­wych i nało­że­niem 19% podat­ku VAT gło­so­wa­ło wte­dy 499 męż­czyzn i tyl­ko 36 kobiet. Nie­miec­ka fir­ma Fema­le Com­pa­ny posta­no­wi­ła opro­te­sto­wać nie­zmie­nia­ją­cą się sytu­ację, wyda­jąc książ­kę wypeł­nio­ną tamponami.

Fema­le Com­pa­ny to dzia­ła­ją­cy od kil­ku lat star­tup wpro­wa­dza­ją­cy na rynek orga­nicz­ne środ­ki higie­ny dla kobiet. To tak­że fir­ma aktyw­nie dzia­ła­ją­ca na rzecz obni­że­nia podat­ku na te pro­duk­ty. Pod zor­ga­ni­zo­wa­ną przez Fema­le Com­pa­ny pety­cją pod­pi­sa­ło się już pra­wie 180 tysię­cy osób. To jed­nak nicze­go nie zmieni.

Nie­miec­ki mini­ster finan­sów, Olaf Scholz, odpo­wie­dział, że nie obni­ży podat­ku, ponie­waż nie może zagwa­ran­to­wać, że fir­my prze­nio­są ulgę na klien­ta koń­co­we­go, powie­dzia­ła Ann-Sophie Claus, współ­za­ło­ży­ciel­ka Fema­le Company.

Fir­ma wpa­dła na pomysł wyko­rzy­sta­nia fak­tu, że książ­ki, podob­nie jak inne mate­ria­ły papier­ni­cze, obło­żo­ne są podat­kiem VAT w wyso­ko­ści 7%. Powsta­ła więc The Tam­pon Book zawie­ra­ją­ca zbiór histo­rii o men­stru­acji od cza­sów biblij­nych po dzień dzi­siej­szy. Książ­ka jest w dodat­ku boga­to ilu­stro­wa­na pra­ca­mi, któ­re wyko­na­ły Ali­ca Läu­ger i Ana Cur­be­lo. Naj­waż­niej­sze jed­nak, że w spe­cjal­nie wydrą­żo­nej prze­strze­ni zna­la­zło się miej­sce dla pięt­na­stu tam­po­nów. Dzię­ki temu wybie­go­wi pro­dukt może być sprze­da­wa­ny z 7% podat­kiem VAT, a jego cena to nie­co ponad 3 euro.

Pierw­sza par­tia The Tam­pon Book sprze­da­ła się w cią­gu dnia, dru­ga w tydzień. Fir­ma poda­ła do wia­do­mo­ści, że już roze­szło się oko­ło 10 tysię­cy egzem­pla­rzy. Głów­nym celem Fema­le Com­pa­ny było poka­za­nie, że fir­my pro­du­ku­ją­ce środ­ki higie­ny dla kobiet będą obni­żać ceny swo­ich pro­duk­tów, jeśli tyl­ko poda­tek będzie niż­szy. 100 egzem­pla­rzy książ­ki zosta­ło wysła­nych do Bun­de­sta­gu.

W Pol­sce na tam­po­ny i inne arty­ku­ły higie­ny intym­nej obo­wią­zu­je poda­tek VAT w wyso­ko­ści 5% (wcze­śniej 8%).

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło The Guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy