Sprawdzasz tag

woda

Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

Mimo tego iż żyje­my w XXI wie­ku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmier­ci wie­lu ludzi jest brak dostę­pu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wi­ła opra­co­wać nie­zwy­kłą książ­kę – zawie­ra ona nie tyl­ko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym filtrem.

Czy­taj dalej

-->