Ciekawostki

Wspominając wielkich: Rady Umberto Eco dla młodych pisarzy

Dziś przy­pa­da rocz­ni­ca uro­dzin wybit­ne­go pisa­rza, filo­zo­fa i medie­wi­sty, Umber­to Eco, zmar­łe­go w lutym 2016 roku. Autor “Imie­nia róży” czy “Waha­dła Foucaul­ta” to ktoś, bez kogo trud­no by było wyobra­zić sobie współ­cze­sną lite­ra­tu­rę. Two­rzył tak­że felie­to­ny czy ese­je, m.in. poświę­co­ne temu, jak two­rzyć tek­sty dzien­ni­kar­skie i lite­rac­kie. Tej tema­ty­ce poświę­cił też wywiad z przed­sta­wi­cie­la­mi duń­skie­go The Lousia­na Chanel.

W cza­sie roz­mo­wy radził, czym mogą kie­ro­wać się mło­dzi (sta­żem, a nie­ko­niecz­nie wie­kiem) adep­ci pió­ra. Eco oznaj­mił, że nie moż­na wie­rzyć w to, że jest się arty­stą czy trak­to­wać się zbyt poważ­nie, a zamiast tego nale­ży sobie uświa­do­mić, że pisa­nie to cięż­ka pra­ca, z któ­rej zale­d­wie 10% sta­no­wi inspi­ra­cja. Przy­po­mi­na, że nie moż­na ocze­ki­wać efek­tów bez wło­żo­ne­go wysił­ku i zarów­no opo­wieść, jak i karie­rę, nale­ży budo­wać krok po kroku.

Poni­żej mate­riał, któ­ry może posłu­żyć dla Was jako inspiracja.

 

Zdję­cie dome­na publicz­na wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy