Sprawdzasz tag

umberto eco

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Rady Umberto Eco dla młodych pisarzy

Dziś przy­pa­da rocz­ni­ca uro­dzin wybit­ne­go pisa­rza, filo­zo­fa i medie­wi­sty, Umber­to Eco, zmar­łe­go w lutym 2016 roku. Autor “Imie­nia róży” czy “Waha­dła Foucaul­ta” to ktoś, bez kogo trud­no by było wyobra­zić sobie współ­cze­sną lite­ra­tu­rę. Two­rzył tak­że felie­to­ny czy ese­je, m.in. poświę­co­ne temu, jak two­rzyć tek­sty dzien­ni­kar­skie i lite­rac­kie. Tej tema­ty­ce poświę­cił też wywiad z przed­sta­wi­cie­la­mi duń­skie­go The Lousia­na Chanel.

Czy­taj dalej

-->