Ciekawostki

Wybrane zostało niemieckie Młodzieżowe Słowo Roku

Do 7 listo­pa­da zbie­ra­ne są od pol­skich inter­nau­tów pro­po­zy­cje słów i wyra­żeń, któ­re powal­czą w tego­rocz­nej edy­cji ple­bi­scy­tu Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Wydaw­nic­two Nauko­we PWN i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski. Zwy­cię­skie pro­po­zy­cje pozna­my na począt­ku grud­nia. Tym­cza­sem podob­ny kon­kurs został prze­pro­wa­dzo­ny w Niem­czech. Z ini­cja­ty­wy wydaw­nic­twa Lan­gen­sche­idt wyło­nio­ne zosta­ło nie­miec­kie Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku 2021.

Naj­wię­cej gło­sów od inter­nau­tów w ple­bi­scy­cie otrzy­ma­ło sło­wo crin­ge, któ­re uży­te w mowie potocz­nej ozna­czać ma coś żenu­ją­ce­go, wsty­dli­we­go lub nie­przy­jem­ne­go. Tę opcję wska­za­ło aż 42% gło­su­ją­cych.

Dru­gie miej­sce w kon­kur­sie, z 32-pro­cen­to­wym popar­ciem, zaję­ło sło­wo sus, tłu­ma­czo­ne na podej­rza­ny lub rzu­ca­ją­cy się w oczy. Podium zamknę­ło sło­wo she­esh, wyra­ża­ją­ce zdu­mie­nie lub nie­do­wie­rza­nie. Na tę opcję gło­so­wa­ło 26% inter­nau­tów.

War­to tu jesz­cze wspo­mnieć, że ple­bi­scyt na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku cie­szy się w Niem­czech dużą popu­lar­no­ścią. W tego­rocz­nej edy­cji gło­sy odda­ło oko­ło 1,2 milio­na inter­nau­tów. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez wydaw­nic­two Lan­gen­sche­idt od 2008 roku.

Przy­po­mi­na­my, że pol­ska edy­cja ple­bi­scy­tu wciąż jest na eta­pie przyj­mo­wa­nia pro­po­zy­cji słów. Te moż­na zgła­szać wraz wyja­śnie­niem ich zna­czeń oraz przy­kła­da­mi uży­cia za pośred­nic­twem for­mu­la­rza na stro­nie https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Plebiscyt-PWN-Mlodziezowe-Slowo-Roku;202298.html.

W dru­giej poło­wie listo­pa­da roz­pocz­nie się wła­ści­wa część ple­bi­scy­tu, w któ­rej inter­nau­ci będą mogli gło­so­wać na sło­wa wybra­ne przez sędziów do finału.

źró­dło dziennik

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy