Ciekawostki

15 gifów opisujących Niestatystycznego książkomaniaka #6

Zda­je się, że jeśli cho­dzi o język pisa­ny ludz­kość zato­czy­ła koło. Nie­gdyś nasi pra­sz­czu­ro­wie zosta­wia­li sobie wia­do­mo­ści w for­mie pro­stych rysun­ków naskal­nych. Teraz jest podob­nie – w komu­ni­ka­cji sło­wa zda­ją się odcho­dzić na dru­gi plan, ustę­pu­jąc miej­sca emo­ti­ko­nom i gifom. Zmie­ni­ło się tyl­ko medium. Zamiast ryso­wać pal­cem na ska­le, ryje­my rucho­me obraz­ki w inter­ne­to­wej mate­rii. Zobacz­my więc, w jaki spo­sób moż­na by tą meto­dą opi­sać nie­sta­ty­stycz­ne­go książkomaniaka.

#1 Kie­dy mia­łeś opie­ko­wać się dzieć­mi sio­stry, ale nie­opacz­nie wzią­łeś ze sobą książkę

#2 Kie­dy jedziesz na waka­cje i nie możesz się zde­cy­do­wać, któ­rą książ­kę zabrać ze sobą

#3 Kie­dy po raz kolej­ny się­gasz po swo­je książ­ko­we guil­ty pleasure

#4 Kie­dy zna­la­złeś się w towa­rzy­stwie nie­czy­ta­ją­cych ludzi

#5 Kie­dy ulu­bio­ny pisarz poin­for­mo­wał, że to była jego ostat­nia książka

#6 Kie­dy książ­ka chcia­ła­by już sobie od cie­bie odpocząć

#7 Kie­dy ktoś naśmie­wa się z two­jej ulu­bio­nej książki

#8 Kie­dy zda­jesz sobie spra­wę, że masz jesz­cze mie­siąc wol­ne­go bo jesteś stu­den­tem i możesz czy­tać co chcesz

#9 Kie­dy uświa­da­miasz sobie, że w czy­ta­nej książ­ce zno­wu wszyst­ko zmie­rza do trój­ką­ta miłosnego

#10 Kie­dy masz w koń­cu wol­ny wie­czór i możesz robić wszyst­ko, co chcesz

#11 Kie­dy pamię­tasz, że gdzieś tu był genial­ny cytat, ale zapo­mnia­łeś go sobie zaznaczyć

#12 Kie­dy ktoś ci mówi, że książ­ki to nie wszystko

#13 Kie­dy dosta­jesz nową książ­kę i musisz prze­aran­żo­wać biblioteczkę

#14 Kie­dy ktoś cię pyta, dla­cze­go zabie­rasz książ­kę do ubikacji

#15 Kie­dy koń­czysz wyjąt­ko­wo satys­fak­cjo­nu­ją­cą lekturę

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy