Aktualności Ciekawostki

W Wielkiej Brytanii spada sprzedaż drukowanych książek

W poprzed­nim roku wyda­nych zosta­ło w języ­ku angiel­skim kil­ka napraw­dę impo­nu­ją­cych best­sel­le­rów, któ­re gene­ro­wa­ły satys­fak­cjo­nu­ją­cy obrót tak na ryn­ku ame­ry­kań­skim, jak i bry­tyj­skim. War­to tu wymie­nić cho­ciaż­by Beco­ming. Moja histo­ria Michel­le Oba­my czy Ogień i furia. Bia­ły Dom Trum­pa Micha­ela Wolf­fa. A mimo to w Wiel­kiej Bry­ta­nii zano­to­wa­no spa­dek sprze­da­ży ksią­żek papie­ro­wych o 5,4% w sto­sun­ku do poprze­dza­ją­ce­go roku.

Po czę­ści odpo­wie­dzial­na za taki stan rzecz jest rosną­ca popu­lar­ność lite­ra­tu­ry w wer­sji elek­tro­nicz­nej, zwłasz­cza audio­bo­oków, któ­rych sprze­daż wzro­sła aż o 43%. W dzi­siej­szych cza­sach więk­szość ksią­żek przy­go­to­wy­wa­na jest rów­nież w wer­sji do słu­cha­nia, a w te naj­bar­dziej obie­cu­ją­ce tytu­ły inwe­stu­je się wię­cej pie­nię­dzy, by jesz­cze dodat­ko­wo uatrak­cyj­nić wyda­nie audio przez zatrud­nie­nie zna­nych lek­to­rów lub doda­nie efek­tów dźwię­ko­wych. Spo­łe­czeń­stwo jest coraz bar­dziej zabie­ga­ne, ludzie są w cią­głym ruchu, nie ma cza­su na czy­ta­nie ksią­żek, ale na ich słu­cha­nie jest go już mnóstwo.

Wydaw­cy jed­nak są dale­cy od bicia na alarm. Sprze­daż ksią­żek papie­ro­wych rosła w Wiel­kiej Bry­ta­nii od czte­rech lat i mimo że w ubie­głym roku zano­to­wa­no spa­dek, to nadal obrót w 2018 był wyż­szy o 8% od tego z 2014.

Nie przej­mu­ję się tym, że to może być prze­ło­mo­wy moment dla dru­ko­wa­nych ksią­żek. Jeste­śmy jesz­cze dale­ko od tego momen­tu. Nie zaob­ser­wo­wa­li­śmy wiel­kiej zmia­ny w usłu­gach sub­skryp­cyj­nych, pirac­two jest niskie, ludzie nadal kocha­ją fizycz­ne książ­ki, uspo­ka­ja Ste­phen Lotin­ga, pre­zes Publi­shers Association.

Ponad­to Wiel­ka Bry­ta­nia na pew­no nie ma powo­dów do zała­my­wa­nia się, bowiem łącz­na sprze­daż ksią­żek w wer­sji papie­ro­wej i cyfro­wej zali­czy­ła wzrost o 2% w sto­sun­ku do poprzed­nie­go roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: The Guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy