Sprawdzasz tag

nauczanie

Aktualności

Zmniejszone wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym z języka polskiego

Wszel­kie zasa­dy doty­czą­ce egza­mi­nów ósmo­kla­si­sty i matur regu­lo­wa­ne są zwy­cza­jo­wo w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej kształ­ce­nia ogól­ne­go. W związ­ku z pan­de­mią, licz­ny­mi restryk­cja­mi oraz ogra­ni­cze­nia­mi naucza­nia zdal­ne­go Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej wyda­ło spe­cjal­ne roz­po­rzą­dze­nie, na mocy któ­re­go w przy­szłym roku wyma­ga­nia wobec uczniów będą zmniej­szo­ne. Czy­taj dalej

-->