Aktualności Ekranizacje

Serial Expanse uratowany?

Moż­na się spie­rać, co jest lep­sze: fil­my czy seria­le, ale jest to spór raczej bez­sen­sow­ny, bo, mimo że to to samo medium, to jed­nak inne. Naj­więk­szym zagro­że­niem dla fanów seria­li jest nie­pew­ność co do tego, czy ich ulu­bio­na pro­duk­cja docze­ka fina­łu. W bran­ży, gdzie liczy się każ­dy dolar, tasiem­ce mniej ren­tow­ne, nie­za­leż­nie od ich jako­ści, bez waha­nia są kaso­wa­ne, a widzom pozo­sta­je nadzie­ja, że ktoś może podźwi­gnie upa­dłą mar­kę, zre­ani­mu­je ją i przy­wró­ci do tele­wi­zyj­nych łask. Mniej wię­cej tak wyglą­da spra­wa seria­lu Expan­se opar­te­go o genial­ną serię ksią­żek Jame­sa S.A. Coreya.

W trak­cie emi­sji trze­cie­go sezo­nu sta­cja Syfy ogło­si­ła, że kolej­ne­go już nie zamó­wi. Przy­czy­ną tym razem nie była ani sła­ba oglą­dal­ność, ani niskie oce­ny – serial raczej na brak popu­lar­no­ści nie może narze­kać – a ponoć nie­do­god­ne regu­la­cje doty­czą­ce umo­wy dys­try­bu­cyj­nej. 11 maja serial został więc skasowany.

W cią­gu trzech świet­nych sezo­nów Expan­se poka­zał nam cały Układ Sło­necz­ny. Każ­dy z Syfy jest ogrom­nym fanem seria­lu i dla­te­go była to tak trud­na decy­zja. Chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać fan­ta­stycz­nej obsa­dzie i zało­dze Expan­se, i wszyst­kim odda­nym kre­atyw­nym, któ­rzy pomo­gli oży­wić opo­wieść Jame­sa S.A. Coreya. A do wier­nych fanów serii – wam dzię­ku­je­my naj­bar­dziej, powie­dział Chris McCum­ber, pre­zes NBCU Cable Enter­ta­in­ment, do któ­rej nale­ży sta­cja Syfy.

Spo­łecz­ność fanów obu­rzy­ła się i gro­mad­nie opro­te­sto­wa­ła tę decy­zję. Net­flix i Ama­zon zosta­ły zasy­pa­ne proś­ba­mi o prze­ję­cie seria­lu. Ruszy­ła nawet kam­pa­nia crowd­fun­din­go­wa, z któ­rej został opła­co­ny samo­lot cią­gną­cy ban­ner z hasłem „#Save­The­Expan­se” nad sie­dzi­bą Ama­zon Stu­dios. Pro­du­cent seria­lu – Alcon Enter­ta­in­ment – rów­nież posta­no­wił zawal­czyć o swo­je dobro i poszu­kał pod­mio­tu, któ­ry zastą­pił­by Syfy. 21 maja poda­no do wia­do­mo­ści, że pra­wa do czwar­te­go sezo­nu Expan­se zabez­pie­cza sobie wła­śnie Ama­zon Stu­dios. Naj­wy­raź­niej kam­pa­nia odnio­sła suk­ces. Na pew­no nie­ma­łe zna­cze­nie ma rów­nież fakt, że dyrek­tor gene­ral­ny Ama­zon Stu­dios, Jeff Bez­os, jest zago­rza­łym fanem książ­ko­wej serii Coreya oraz same­go seria­lu. 25 maja infor­ma­cja zosta­ła osta­tecz­nie potwier­dzo­na. Serial powró­ci dzię­ki Ama­zon Studios.

Expan­se prze­no­si widza w odda­lo­ną o dwie­ście lat przy­szłość, w któ­rej uda­ło się Zie­mia­nom sko­lo­ni­zo­wać cały Układ Sło­necz­ny. Histo­ria podą­ża głów­nie za dwo­ma boha­te­ra­mi: detek­ty­wem Jose­phu­sem Mil­le­rem poszu­ku­ją­cym zagi­nio­nej dziew­czy­ny oraz Jame­sem Hol­de­nem, ofi­ce­rem na stat­ku holu­ją­cym bry­ły lodu z Pier­ście­nia Satur­na. W Ukła­dzie Sło­necz­nym panu­je chwiej­na rów­no­wa­ga mię­dzy trze­ma frak­cja­mi: Zie­mią, Mar­sem i Pasem Aste­ro­id, a intry­ga, w któ­rą zosta­ją wplą­ta­ni Mil­ler i Hol­den zagra­ża całej ludzkości.

W Pol­sce uka­za­ły się jedy­nie dwie książ­ki Jame­sa S.A. Coreya (wła­ści­wie jed­na, ale podzie­lo­na na dwie czę­ści). Fabry­ka Słów w 2013 roku wyda­ła Prze­bu­dze­nie Lewia­ta­na. Cie­ka­wost­ka: James S.A. Corey to pseu­do­nim, pod któ­rym ukry­wa się nie jeden a dwóch pisa­rzy: Daniel Abra­ham i Ty Franck. Obec­nie pra­wa do całość ma wydaw­nic­two MAG któ­re wyda­ło już Prze­bu­dze­nie Lewia­ta­na jako całość, a w czerw­cu uka­że się tom dru­gi Woj­na Kali­ba­na. W tym roku pla­nu­ją jesz­cze jeden tom. 

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy