Aktualności

Mieszkańcy ocalili drzewo przed wycięciem, przekształcając je w biblioteczkę

Poza gra­ni­ca­mi nasze­go kra­ju ogrom­ną popu­lar­no­ścią cie­szą się biblio­tecz­ki na świe­żym powie­trzu, z któ­rych korzy­stać może każ­dy, czy to poży­cza­jąc książ­kę z zamia­rem jej póź­niej­sze­go odda­nia, czy też zabie­ra­jąc ją na wła­sność, ale zosta­wia­jąc w zamian inną. Rów­nież w Pol­sce poja­wia się coraz wię­cej podob­nych ini­cja­tyw. Jest to świet­ny pomysł na roz­ru­sza­nie lokal­nej spo­łecz­no­ści czy­tel­ni­ków, zachę­ta do wymia­ny ksią­żek i spo­sob­ność do kon­tak­tów z inny­mi ama­to­ra­mi dobrej lek­tu­ry. A przy oka­zji moż­na zro­bić coś dobre­go dla oto­cze­nia, bo taka biblio­tecz­ka może dodać kolo­ry­tu w sąsiedz­twie albo nawet ura­to­wać coś przed zniszczeniem.

Przy tra­sie łączą­cej Gdańsk z Prusz­czem Gdań­skim, nad kana­łem Radu­ni nie­któ­re z rosną­cych tam drzew uschły i mia­sto pod­ję­ło decy­zję o ich wycin­ce. Miesz­kań­cy dziel­ni­cy Świę­ty Woj­ciech posta­no­wi­li uchro­nić jeden z egzem­pla­rzy przed osta­tecz­nym koń­cem. Pod­ję­ta przez lokal­ną spo­łecz­ność burza mózgów zaowo­co­wa­ła wie­lo­ma pomy­sła­mi, z któ­rych naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szył się ten doty­czą­cy prze­kształ­ce­nia sta­re­go drze­wa w biblioteczkę.

Miesz­kań­cy wystą­pi­li z proś­bą o zacho­wa­nie pnia uschnię­te­go kasz­ta­now­ca. Po kil­ku tygo­dniach dosta­li nie­zbęd­ną zgo­dę na dzia­ła­nie – rad­nym pomysł rów­nież przy­padł do gustu. Miesz­kań­cy od razu zabra­li się do robo­ty. Pra­ca­mi wykoń­cze­nio­wy­mi zajął się lokal­ny rzeź­biarz Domi­nik Kazi­mier­czak. Wyko­nał mię­dzy inny­mi drew­nia­ne drzwicz­ki, któ­re ozdo­bił moty­wem orła i gdań­skim herbem.

Biblio­tecz­ka oka­za­ła się wiel­kim hitem. Miesz­kań­cy dziel­ni­cy z chę­cią zasi­la­ją rega­ły wbu­do­wa­ne w pień kasz­ta­na wła­sny­mi książkami.

Póki co nasza biblio­tecz­ka jest sta­le wypeł­nio­na książ­ka­mi. Mamy nadzie­ję, że tak pozo­sta­nie. Może mia­sto pod­ła­pie ten pomysł i biblio­tecz­ki takie jak nasza powsta­ną też w innych dziel­ni­cach, mówił Leszek Win­ce­ło­wicz, rad­ny dziel­ni­cy Orunia-Św.Wojciech-Lipce i jeden z ini­cja­to­rów akcji.

źró­dło trojmiasto.pl

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy