Aktualności

Wydawnictwa książkowe o najsilniej zaznaczonej obecności w polskich mediach

Maga­zyn „Press” i „PRESS-SERVICE Moni­to­ring Mediów” co roku prze­pro­wa­dza­ją bada­nia, któ­rych tema­tem jest siła popu­lar­nych marek w róż­nych bran­żach, odzwier­cie­dla­ją­ca licz­bę kon­tak­tów odbior­ców z danym pod­mio­tem oraz jako­ścio­wą oce­nę komu­ni­ka­tów medial­nych na jego temat, a sed­nem wyło­nie­nie tych naj­lep­szych. W tym roku odby­ła się dwu­na­sta edy­cja kon­kur­su, któ­ra obję­ła aż 500 marek z 50 branż. Nas naj­bar­dziej inte­re­su­je rynek książ­ko­wy. Zobacz­my zatem, któ­re wydaw­nic­twa naj­sil­niej zazna­czy­ły swo­ją obec­ność w pol­skich mediach.

W celu roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su maga­zyn „Press” i „PRESS-SERVICE Moni­to­ring Mediów” prze­ana­li­zo­wa­ły mate­ria­ły z pra­sy, inter­ne­tu i mediów spo­łecz­no­ścio­wych opu­bli­ko­wa­nych w okre­sie od 1 lip­ca 2018 do 30 czerw­ca 2019. Na począt­ku wyło­nio­nych zosta­ło dzie­się­ciu wydaw­ców, o któ­rych poja­wi­ło się naj­wię­cej wzmia­nek. Następ­nie na pod­sta­wie wni­kli­wych badań publi­ko­wa­nych tre­ści wyli­czo­ne zosta­ły spe­cjal­ne wskaź­ni­ki, któ­re usze­re­go­wa­ły wydaw­ców od tego o naj­sil­niej­szej mar­ce do tego o naj­słab­szej. Nadal mówi­my o naj­lep­szej dzie­siąt­ce, więc nawet siła wydaw­ców z koń­ca listy jest ogromna.

Prze­cho­dząc do rze­czy, oka­zu­je się, że naj­sil­niej­szą medial­ną pozy­cję ma aktu­al­nie PWN. Wydaw­nic­two zosta­ło wymie­nio­ne w ponad 125 tysią­cach publi­ka­cji, co w połą­cze­niu z wyso­kim wskaź­ni­kiem tak zwa­ne­go impac­tu, czy­li dotar­cia wzmian­ki o mar­ce w opar­ciu o dane o kon­sump­cji medium, zapew­ni­ło jej wynik koń­co­wy o war­to­ści 340 358. War­to tutaj nad­mie­nić, że o PWN-ie naj­chęt­niej mówi­ło się w mediach spo­łecz­no­ścio­wych – aż 95% wszyst­kich wzmia­nek pocho­dzi wła­śnie stąd. Wyso­ki wynik może być efek­tem kon­kur­su na Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku oraz pro­wa­dzo­na przez PWN inter­ne­to­wa porad­nia językowa.

Za PWN-em w pierw­szej piąt­ce upla­so­wa­ły się Wydaw­nic­two Znak (317 510), Wydaw­nic­two Lite­rac­kie (294 966), Wydaw­nic­two Czar­ne (197 557) i Wydaw­nic­two WAB (187 018). Poniż­sza info­gra­fi­ka pre­zen­tu­je szcze­gó­ło­we dane doty­czą­ce wspo­mnia­nej piątki.

Miej­sca 6–10 zaję­ły kolej­no: Świat Książ­ki (175 082), Ago­ra (170715), Rebis (155 707), Muza (153 987) oraz Zysk i S‑ka (89 992).

Rytm poja­wia­nia się wzmia­nek o wydaw­cach książ­ko­wych jest ści­śle zwią­za­ny z pre­mie­ra­mi tytu­łów sygno­wa­nych ich logo­ty­pa­mi, a wzmian­ki te to przede wszyst­kim zapo­wie­dzi, recen­zje i infor­ma­cje o spo­tka­niach z auto­ra­mi. Nazwy wydaw­nictw przy­wo­ły­wa­no tak­że w związ­ku z kon­kur­sa­mi lite­rac­ki­mi, infor­ma­cja­mi o impre­zach wysta­wien­ni­czych oraz akcjach raba­to­wych w sie­ciach księ­garń, powie­dzia­ła Nata­lia Mać­ko­wiak, star­szy ana­li­tyk PRESS-SERVICE Moni­to­ring Mediów.

źró­dło: press

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy