Sprawdzasz tag

matura

Aktualności

Bunt i jego konsekwencje oraz relacje z drugą osobą – to tematy, z którymi zmierzyły się osoby przystępujące do matury w nowej formule

Oko­ło 263 tysią­ce osób koń­czą­cych szko­ły śred­nie 7 maja wzię­ło udział w egza­mi­nu doj­rza­ło­ści – jak zawsze matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści naj­pierw zmie­rzy­li się z mate­ria­łem z języ­ka pol­skie­go. Ponad­to 76 tysię­cy osób przy­stą­pi­ło do egza­mi­nu w sta­rej for­mu­le. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Przecieki z egzaminów maturalnych? Cały Twitter huczy!

W czwar­tek, 4 maja, punk­tu­al­nie o godzi­nie 9:00 w całej Pol­sce roz­pocz­nie się matu­ra z języ­ka pol­skie­go. W sie­ci trwa poszu­ki­wa­nie prze­cie­ków. Jaki będzie temat roz­praw­ki? Czy ktoś dys­po­nu­je pyta­nia­mi? Co powtó­rzyć na ostat­nią chwi­lę? Te i inne pyta­nia zada­ją sobie matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Może być powtórka matury z języka polskiego

Tego­rocz­ny mara­ton matu­ral­ny roz­po­czął się 8 czerw­ca, jego koniec zapla­no­wa­ny jest na 29 czerw­ca. Lice­ali­ści zaczę­li od egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i już kil­ka godzin po jego zakoń­cze­niu roz­go­rza­ła afe­ra. Mówi się, że mogło dojść do prze­cie­ku zadań egza­mi­na­cyj­nych. Spra­wa tra­fi­ła na poli­cję, a mini­ster­stwo roz­wa­ża unie­waż­nie­nie matu­ry, a w efek­cie jej powtór­kę. Czy­taj dalej

-->