Aktualności

Empik będzie miał otwarte salony nawet w niedziele niehandlowe

Tak zwa­ne nie­dzie­le nie­han­dlo­we, w ramach któ­rych obo­wią­zu­je nie­mal cał­ko­wi­ty zakaz han­dlu, wpro­wa­dzo­ne zosta­ły w Pol­sce w 2018 roku. Z zaka­zu wyłą­czo­ne są te skle­py, któ­re ofe­ru­ją usłu­gi pocz­to­we. Jest to prze­pis, któ­ry zarad­nym przed­się­bior­com otwie­ra tyl­ną furt­kę do pro­wa­dze­nia han­dlu w każ­dą nie­dzie­lę mie­sią­ca. Jako pierw­sza usłu­gi pocz­to­we wpro­wa­dzi­ła sieć skle­pów spo­żyw­czych Żab­ka, a jej przy­kła­dem poszły inne fir­my. Nie­daw­no rów­nież Empik ogło­sił, że dołą­cza do tego trendu.

Empik jako kolej­na sieć na ryn­ku wdra­ża usłu­gi pocz­to­we w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych, przez co pozo­sta­ją one otwar­te rów­nież w nie­dzie­le nie­han­dlo­we. Klien­ci odwie­dza­ją­cy salo­ny w jed­nym miej­scu mogą zro­bić zaku­py, a tak­że sko­rzy­stać z usłu­gi odbio­ru i nada­nia prze­sy­łek kurier­skich – to zna­czą­ce udo­god­nie­nie, szcze­gól­nie w „gorącz­ce” przed­świą­tecz­nych przy­go­to­wań, prze­ka­zu­je ser­wis Wir­tu­al­ne Media.

Usłu­gi pocz­to­we w salo­nach Empik świad­czyć będzie fir­ma Point­pack. Na począ­tek spół­ka chce prze­te­sto­wać sys­tem w 48 salo­nach. Przy­po­mi­na­my, że Empik pro­wa­dzi w całej Pol­sce bli­sko 300 skle­pów. Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę salo­nów, w któ­rych zaku­py będzie moż­na robić rów­nież w nie­dzie­le niehandlowe:

• Babi­ce Nowe, ul. War­szaw­ska 193
• Choj­ni­ce, ul. Strze­lec­ka 9
• Cie­cha­nów, ul. Har­cer­ska 3
• Czę­sto­cho­wa, ul. NMP 63/65
• Czę­sto­cho­wa, ul. Oku­lic­kie­go 52
• Dzier­żo­niów, ul. Pia­stow­ska 15–17
• Gdy­nia, ul. Świę­to­jań­ska 68
• Gło­gów, ul. Gene­ra­ła Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go 17
• Gró­jec, ul. Armii Kra­jo­wej 50
• Jele­nia Góra, ul. 1‑go Maja 16/18
• Koście­rzy­na, ul. Mazur­ka Dąbrow­skie­go 1 i 2
• Kra­ków, ul. Pod­gór­ska 34
• Kra­ków, ul. Rynek Głów­ny 23
• Kra­ków, ul. Zako­piań­ska 62
• Lublin, ul. Win­cen­te­go Wito­sa 32
• Łęcz­na, ul. Polna 7
• Łom­ża, ul. Ale­ja Pił­sud­skie­go 14 B
• Łowicz, ul. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go 7, bud. B
• Łódź, ul. Trak­to­ro­wa 50/58
• Łuków, ul. Prze­my­sło­wa 24
• Nowa Sól, ul. Sta­szi­ca 6
• Olsz­tyn, ul. Par­ty­zan­tów 63
• Oświę­cim, ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi 9
• Pia­stów, ul. War­szaw­ska 1
• Poznań, ul. Rataj­cza­ka 44
• Prze­myśl, ul. Bru­dzew­skie­go 1
• Puł­tusk, ul. Nowy Rynek 2
• Rawicz, ul. Sar­now­ska 6, Park 4 U
• Socha­czew, ul. War­szaw­ska 119
• Sopot, ul. Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no 63
• Śrem, ul. Ludwi­ka Zamen­ho­fa 20
• Świ­no­uj­ście, ul. Wła­dy­sła­wa IV 32/1
• Tar­now­skie Góry, ul. Zagór­ska 189
• Toruń, ul. Wiel­kie Gar­ba­ry 18
• War­sza­wa, ul. Ale­ja Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej 55
• War­sza­wa, ul. Feli­cja­na Sła­wo­ja-Skład­kow­skie­go 4
• War­sza­wa, ul. Jana Kazi­mie­rza 46/54 (lok. Usługowy)
• War­sza­wa, ul. Karol­ko­wa 28
• War­sza­wa, ul. Mic­kie­wi­cza 27
• War­sza­wa, ul. Nowy Świat 15/17
• War­sza­wa, ul. Zyg­mun­ta Vogla 62, Lok. 10
• Wło­cła­wek, ul. Puła­skie­go 14
• Wro­cław, ul. Gra­nicz­na 2a
• Wro­cław, ul. Hal­le­ra 52
• Zako­pa­ne, ul. Kru­pów­ki 11
• Ząb­ki, ul. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta 30
• Żary, ul. Prze­ła­dun­ko­wa 7
• Żyrar­dów, ul. Hiel­le­go 2.

Nie­ste­ty opcja nie­dziel­nych zaku­pów może nie utrzy­mać się zbyt dłu­go. Rząd, zauwa­żyw­szy, że fir­my wyko­rzy­stu­ją obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy do omi­ja­nia zaka­zu han­dlu, uszczel­ni­ły usta­wę. W lutym w życie wejść mają nowe warun­ki. W nie­han­dlo­we nie­dzie­le funk­cjo­no­wać będą tyl­ko te skle­py, któ­re wyka­żą, że świad­czo­ne przez nie usłu­gi pocz­to­we gene­ru­ją co naj­mniej 40% przy­cho­dów dane­go podmiotu.

źró­dło: wir­tu­al­ne media


Skar­pet­ki książ­ko­we tak wygod­ne, że hob­bit by je nosił! 🙂 Jedy­ne w swo­im rodza­ju, pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce, skar­pet­ki dla książ­ko­ho­li­ków! Szu­kaj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy