Aktualności

Wyłonieni zostali laureaci Nagrody Literackiej Gdynia

Isto­tą powo­ła­nej do życia w 2006 Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia jest hono­ro­wa­nie wyjąt­ko­wych osią­gnięć żyją­cych pol­skich twór­ców. Co roku wybie­ra­ne są naj­lep­sze książ­ki wyda­ne w cią­gu minio­nych dwu­na­stu mie­się­cy. Pier­wot­nie nagro­da przy­zna­wa­na była w trzech kate­go­riach: pro­za, poezja i ese­isty­ka, od 2014 wpro­wa­dzo­no czwar­tą – prze­kład lite­rac­ki na język pol­ski. 28 sierp­nia pod­czas gali ogło­sze­ni zosta­li lau­re­aci pięt­na­stej edy­cji konkursu.

Głów­nym punk­tem pro­gra­mu trwa­ją­ce­go nadal festi­wa­lu Mia­sto Sło­wa było wyło­nie­nie lau­re­atów Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia. Uro­czy­sta cere­mo­nia odby­ła się w pią­tek w Muzeum Emi­gra­cji w Gdy­ni. Nie trze­ba było w niej uczest­ni­czyć oso­bi­ście, była trans­mi­to­wa­na na żywo w sie­ci oraz na dużym ekra­nie usta­wio­nym w cen­trum mia­sta. W nie­dzie­lę nato­miast odbę­dzie się fina­ło­we spo­tka­nie z laureatami.

W kate­go­rii ese­isty­ka zwy­cię­ży­ła Urszu­la Zającz­kow­ska. Nagro­dę zapew­nił skąd­inąd uzna­nej poet­ce pierw­szy w jej karie­rze zbiór ese­jów Paty­ki, bady­le. Spo­śród nomi­no­wa­nych poetów sędzio­wie zde­cy­do­wa­li się lau­rem wyróż­nić Toma­sza Bąka za anty­ka­pi­ta­li­stycz­ny tom poetyc­ki Bailo­ut. Naj­lep­szą powie­ścią zeszłe­go roku oka­za­ły się być Pusto­sta­ny. Tym samym, Doro­ta Kotas otrzy­ma­ła nagro­dę za swój debiut lite­rac­ki. W kate­go­rii prze­kład na język pol­ski uho­no­ro­wa­ny został Piotr Som­mer za tłu­ma­cze­nie zbio­ru wier­szy Co robisz na naszej uli­cy autor­stwa Char­le­sa Rezni­kof­fa.

Lau­re­at­ki i lau­re­aci otrzy­ma­li pamiąt­ko­we Kost­ki Lite­rac­kie oraz nagro­dy finan­so­we w wyso­ko­ści 50 tys. zło­tych. Kapi­tu­le Nagro­dy Lite­rac­kiej Gdy­nia prze­wod­ni­czy­ła w tym roku Aga­ta Bielik-Robson.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak.

Autor­ka zdję­cia: Anna Rezulak.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy