Aktualności

Zbierane są propozycje słów, które powalczą w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021

W ramach orga­ni­zo­wa­ne­go od 2016 ple­bi­scy­tu Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku wska­zy­wa­ne są sło­wa, okre­śle­nia lub wyra­że­nia, któ­re wśród mło­dych Pola­ków cie­szą się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Dotych­cza­so­wy­mi lau­re­ata­mi kon­kur­su były: sztos, XD, dzban i alter­na­tyw­ka. W grud­niu pozna­my Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku 2021. Zanim jed­nak to nastą­pi, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją inter­nau­tów do skła­da­nia pro­po­zy­cji wyra­żeń, któ­re zasłu­gu­ją na wzię­cie udzia­łu w konkursie.

Pierw­szy etap ple­bi­scy­tu, czy­li wła­śnie zbie­ra­nie słów kon­kur­so­wych, roz­po­czął się 12 paź­dzier­ni­ka i potrwa do 7 listo­pa­da. W tym celu uru­cho­mio­ny został spe­cjal­ny for­mu­larz. Każ­dy może zgło­sić wła­sne pro­po­zy­cje, przy czym orga­ni­za­to­rzy pro­szą o dołą­cza­nie wyja­śnień ich zna­czeń oraz przy­kła­dów uży­cia. Nale­ży pamię­tać, że z kon­kur­su wyłą­czo­ne są sło­wa obraź­li­we, sze­rzą­ce mowę nie­na­wi­ści, godzą­ce w dobre imię kon­kret­nych osób czy szko­dli­we spo­łecz­nie. War­to zapo­znać się z regu­la­mi­nem: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Regulamin;202302.html.

Kapi­tu­ła kon­kur­su po prze­ana­li­zo­wa­niu zgło­szeń poda 15 listo­pa­da listę dwu­dzie­stu naj­czę­ściej wska­zy­wa­nych przez inter­nau­tów słów. Wte­dy też poja­wi się kolej­ny for­mu­larz. Tym razem będzie­my gło­so­wać już na kon­kret­ne pro­po­zy­cje z listy fina­li­stów. Ten etap zakoń­czy się 30 listo­pa­da. Na począt­ku grud­nia kapi­tu­ła ogło­si zwy­cię­skie słowo.

Pro­po­zy­cje mło­dzie­żo­wych słów z ich obja­śnie­nia­mi moż­na zgła­szać za pośred­nic­twem for­mu­la­rza na stro­nie: https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/Plebiscyt-PWN-Mlodziezowe-Slowo-Roku;202298.html. Na auto­rów naj­cie­kaw­szych zgło­szeń cze­ka­ją nagro­dy książ­ko­we od PWN.

Orga­ni­za­to­ra­mi ple­bi­scy­tu Mło­dzie­żo­we Sło­wo Roku są Wydaw­nic­two Nauko­we PWN i Uni­wer­sy­tet Warszawski.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy