Aktualności

Book Truck księgarni Tajne Komplety w końcu rusza w trasę

Wro­cław­ska księ­gar­nia Taj­ne Kom­ple­ty pomysł na Book Truc­ka mia­ła już w 2019 roku. Wte­dy też zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka pie­nię­dzy, któ­rej celem było sfi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu. Nie­ste­ty nie uda­ło się zebrać wyma­ga­nych 60 tysię­cy zło­tych. Jed­nak dla chcą­ce­go, nic trud­ne­go. W 2020 księ­gar­nia kupi­ła samo­chód, któ­ry po dłu­gich mie­sią­cach remon­to­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia i budo­wa­nia zamie­nił się osta­tecz­nie w wyma­rzo­ne­go Book Truc­ka. Wehi­kuł na dniach rusza w trasę.

Taj­ne Kom­ple­ty okre­śla­ją swo­je­go Book Truc­ka księ­gar­nią na kół­kach, kawiar­nią i mobil­nym domem kul­tu­ry w jed­nym. Na stro­nie pro­jek­tu na Face­bo­oku z począt­kiem lip­ca poja­wi­ło się obwiesz­cze­nie, że samo­chód prze­szedł wszel­kie nie­zbęd­ne testy i jest już goto­wy do drogi.

W cią­gu ostat­nich kil­ku dni Book Truck prze­mie­rzał uli­ce Wro­cła­wia, ofe­ru­jąc głod­nym lite­rac­kich wra­żeń książ­ki na wynos. Pierw­szą histo­rycz­ną akcją, w któ­rej wziął udział wehi­kuł wraz zało­gą było Świę­to Osie­dla Plac Grun­waldz­ki OD NOWA.

Zaraz Book Truck ruszył w tra­sę do Lubią­ża na Slot Art Festi­val, a w dniach 16–24 lip­ca będzie moż­na sko­rzy­stać z jego ofer­ty na Festi­wa­lu Góry Lite­ra­tu­ry w Nowej Rudzie.

źró­dło booktruck

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy