Sprawdzasz tag

book truck

Aktualności

Book Truck księgarni Tajne Komplety w końcu rusza w trasę

Wro­cław­ska księ­gar­nia Taj­ne Kom­ple­ty pomysł na Book Truc­ka mia­ła już w 2019 roku. Wte­dy też zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła zbiór­ka pie­nię­dzy, któ­rej celem było sfi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu. Nie­ste­ty nie uda­ło się zebrać wyma­ga­nych 60 tysię­cy zło­tych. Jed­nak dla chcą­ce­go, nic trud­ne­go. W 2020 księ­gar­nia kupi­ła samo­chód, któ­ry po dłu­gich mie­sią­cach remon­to­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia i budo­wa­nia zamie­nił się osta­tecz­nie w wyma­rzo­ne­go Book Truc­ka. Wehi­kuł na dniach rusza w tra­sę. Czy­taj dalej

-->