Aktualności Ekranizacje

Oficjalny zwiastun serialu The Watch na podstawie twórczości Terry‘ego Pratchetta

Kie­dy poja­wi­ły się pierw­sze infor­ma­cje, że na zle­ce­nie BBC Ame­ri­ca powsta­nie serial o stra­ży Ankh-Mor­pork, fani twór­czo­ści Terry’ego Prat­chet­ta mie­li szcze­rą nadzie­ję na wier­ną ekra­ni­za­cję jego ksią­żek. Kolej­ne donie­sie­nia o pro­duk­cji i mate­ria­ły z pla­nu poka­zy­wa­ły jed­nak, że wizja twór­ców odbie­ga od wyobra­żeń czy­tel­ni­ków i same­go mate­ria­łu źró­dło­we­go. Pod­czas New York Comic Conu zapre­zen­to­wa­ny został ofi­cjal­ny zwia­stun seria­lu. Ten nie pozo­sta­wia już żad­nych wąt­pli­wo­ści. The Watch z powie­ścia­mi Prat­chet­ta nie będzie miał zbyt wie­le wspólnego.

Nie powin­no być to jed­nak aż tak dużym zasko­cze­niem. W komu­ni­ka­cji twór­cy seria­lu czę­sto pod­kre­śla­li, że ich pro­duk­cja będzie zale­d­wie inspi­ro­wa­na książ­ka­mi z serii Świa­ta Dys­ku, swo­ich zamia­rów nie sta­ra­li się ukry­wać. Owszem moż­na się zasta­na­wiać, po co się­gać po pra­wa do wyko­rzy­sta­nia wize­run­ku posta­ci, żeby póź­niej wpro­wa­dzić w kre­ację boha­te­rów tak wie­le mody­fi­ka­cji, że osta­tecz­nie cięż­ko się dopa­trzyć w nich pier­wo­wzo­ru. Z dru­giej jed­nak stro­ny, jaki jest sens two­rze­nia dosłow­nych ekra­ni­za­cji dosko­na­le zna­nych dzieł?

Show­run­ne­rem seria­lu The Watch jest Simon Allen, za reży­se­rię odpo­wia­da­ją Cra­ig Vive­iros, Emma Sul­li­van i Brian Kel­ly. W rolach głów­nych wystę­pu­ją mie­dzy inny­mi: Richard Don­ner, Adam Hugill, Jo Eaton-Kent, Mara­ma Cor­lett, Lara Ros­si czy Sam Adewunmi.

Zwia­stun może­cie obej­rzeć tutaj:

Nie da się ukryć, że punk­tów wspól­nych z powie­ścia­mi Terry’ego Prat­chet­ta cięż­ko się w tym zwia­stu­nie doszu­kać. Nie ozna­cza to jed­nak wca­le, że serial będzie zły. To nadal może być świet­na histo­ria poli­cyj­na osa­dzo­na w brud­nym, pun­ko­wym mie­ście. O tym jed­nak prze­ko­na­my się dopie­ro, kie­dy serial osta­tecz­nie zosta­nie wyemi­to­wa­ny. Daty pre­mie­ry nadal nie znamy.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy