Ekranizacje Zapowiedzi

Pierwszy zwiastun serialu Otwórz oczy na motywach powieści Katarzyny Bereniki Miszczuk

Moż­na zauwa­żyć, że pol­ski oddział Net­fli­xa pręż­nie się roz­wi­ja. Świad­czy o tym cho­ciaż­by to, że coraz wię­cej pro­duk­cji plat­for­my reali­zo­wa­nych jest w naszym kra­ju przez nasze rodzi­me stu­dia. W ostat­nim cza­sie pra­ce dobie­gły nie­mal koń­ca przy seria­lu Otwórz oczy, któ­re­go sce­na­riusz opar­ty jest na powie­ści Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk, zaty­tu­ło­wa­nej Dru­ga szan­sa. Net­flix podzie­lił się z widza­mi pierw­szym krót­kim zwiastunem.

Wyda­na po raz pierw­szy w 2013 roku powieść Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk opo­wia­da o nasto­let­niej Julii, któ­ra budzi się z amne­zją w tajem­ni­czym szpi­ta­lu. Dziew­czy­na z cza­sem dowia­du­je się, że cała jej rodzi­na zgi­nę­ła w poża­rze i tyl­ko jej uda­ło się ujść z życiem. Pró­bu­jąc przy­wró­cić wspo­mnie­nia, Julia ma prze­czu­cie, że coś w jej oto­cze­niu jest nie w porząd­ku. W ośrod­ku docho­dzi do napraw­dę dziw­nych, trud­nych do wytłu­ma­cze­nia zdarzeń.

Zaha­cza­ją­cy o scien­ce fic­tion serial wyre­ży­se­ro­wa­li Anna Jadow­ska i Adrian Panek. Sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk napi­sa­li Kasper Bajon, Igor Brej­dy­gant, Mile­na Dut­kow­ska oraz Kla­ra Kochańska.

Udo­stęp­nio­ny przez Net­flix zwia­stun zdra­dza datę pre­mie­ry seria­lu. Otwórz oczy będzie­my mogli obej­rzeć już 25 sierpnia.

Serial ma skła­dać się z sze­ściu odcin­ków. Wystę­pu­ją w nim mię­dzy inny­mi: Maria Waw­re­niuk, Igna­cy Liss, Mar­ta Nie­rad­kie­wicz, Mar­cin Czar­nik, Woj­ciech Dola­tow­ski, Zuzan­na Gale­wicz, Klau­dia Kości­sta, Michał Sikor­ski oraz Sara Celler-Jezierska.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy