Zapowiedzi

Słowik w październiku w księgarniach!

Miłość poka­zu­je nam, kim chce­my być.
Woj­na poka­zu­je, kim jesteśmy.

Świa­to­wy best­sel­ler już w Polsce!

Dwie sio­stry, Isa­bel­le i Vian­ne, dzie­li wszyst­ko: wiek, oko­licz­no­ści, w jakich przy­szło im dora­stać, i doświad­cze­nia. Kie­dy w 1940 roku do Fran­cji wkra­cza armia nie­miec­ka, każ­da z nich roz­po­czy­na wła­sną nie­bez­piecz­ną dro­gę do prze­trwa­nia, miło­ści i wol­no­ści. Zbun­to­wa­na Isa­bel­le dołą­cza do ruchu opo­ru, nie zwa­ża­jąc na śmier­tel­ne nie­bez­pie­czeń­stwo, jakie ścią­ga na całą rodzinę.

Opusz­czo­na przez zmo­bi­li­zo­wa­ne­go męża Vian­ne musi przy­jąć do swe­go domu wro­ga. Cena za ura­to­wa­nie wła­sne­go życia i dzie­ci z cza­sem sta­je się dra­ma­tycz­nie wyso­ka… Inspi­ro­wa­na życio­ry­sem boha­ter­ki ruchu opo­ru Andrée de Jongh opo­wieść o sile, odwa­dze i deter­mi­na­cji kobiet zachwy­ci­ła milio­ny czy­tel­ni­czek na całym świecie.

W tej książ­ce jest wszyst­ko, co kocham – Fran­cja, wiel­ka histo­ria i miłość, nad któ­rą nie moż­na zapa­no­wać. Ide­al­na lek­tu­ra na wol­ny dzień, samot­ny wie­czór i bez­sen­ną noc.
Mag­da­le­na Różczka

Naj­bar­dziej podo­ba­ło mi się poka­za­nie skom­pli­ko­wa­nej rela­cji mię­dzy dwie­ma sio­stra­mi. Czy jeste­śmy boha­te­ra­mi, czy tchó­rza­mi? Czy jeste­śmy lojal­ni wobec ludzi, któ­rych kocha­my naj­bar­dziej, czy potra­fi­my ich zdradzić?
Lisa See, autor­ka best­sel­le­rów Dziew­czę­ta z Szan­gha­ju i Chiń­skie lalki

Kri­stin Han­nah jest autor­ką wie­lu best­sel­le­ro­wych obsy­pa­nych nagro­da­mi powie­ści. Wcze­śniej praw­nicz­ka, obec­nie peł­no­eta­to­wa pisar­ka, miesz­ka z mężem i synem na Hawajach.

slowik

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy