Zapowiedzi

Komisarz Wiktor Forst zmierzy się z kolejnym tatrzańskim śledztwem. Nowa powieść Remigiusza Mroza zapowiedziana

Zna­ny z szyb­kie­go tem­pa wyda­wa­nia trzy­ma­ją­cych w napię­ciu i dobrze czy­ta­ją­cych się powie­ści Remi­giusz Mróz nadal nie zawo­dzi swo­ich fanów. Nie­daw­no pisarz zapo­wie­dział nową książ­kę. Ucie­szą się przede wszyst­kim entu­zja­ści Tatr Zachod­nich – tam bowiem osa­dzo­na zosta­nie fabu­ła zbli­ża­ją­cej się pre­mie­ry. Oczy­wi­ście jej głów­nym boha­te­rem będzie Wik­tor Forst. Prze­paść to siód­my tom cyklu o zako­piań­skim komisarzu.

Infor­ma­cją o pre­mie­rze swo­jej nowej powie­ści podzie­lił się Remi­giusz Mróz na Face­bo­oku. Do krót­kie­go wpi­su dołą­czo­ny został fil­mo­wy zwia­stun. Jed­no i dru­gie nie­wie­le zdra­dza z fabu­ły książki.

Forst powra­ca! Już za dwa tygo­dnie, 27 paź­dzier­ni­ka, “Prze­paść” wylą­du­je na pół­kach księ­garń. Tym razem wspól­nie z Wik­to­rem ruszy­my na poszu­ki­wa­nia zagi­nio­nej w Tatrach turyst­ki – ale na tym się nie skoń­czy, napi­sał Remi­giusz Mróz.

W Prze­pa­ści Wik­tor Forst będzie sta­rał się roz­wi­kłać zagad­kę zagi­nię­cia w Tatrach mło­dej War­sza­wian­ki. Wstęp­ne usta­le­nia wska­zu­ją, że kobie­ta poru­sza­ła się po szla­ku w towa­rzy­stwie czte­rech męż­czyzn, mimo że w góry przy­je­cha­ła sama. Na domiar wszyst­kie­go spra­wa zaczy­na spla­tać się w dziw­ny spo­sób z maka­brycz­ną zbrod­nią sprzed lat.

Prze­paść tra­fi na pół­ki księ­gar­nia­ne już 27 października.

Przy­po­mi­na­my, że zale­d­wie mie­siąc temu pre­mie­rę miał czter­na­sty tom Chył­ki, zaty­tu­ło­wa­ny Egze­ku­cja. Być może umknął komuś też fakt, że w pro­duk­cji zna­lazł się serial bazu­ją­cy na wyda­nej w 2017 powie­ści Czar­na Madon­na Remi­giu­sza Mro­za. Będzie to trze­ci, po Chył­ce i Beha­wio­ry­ście, serial reali­zo­wa­ny na pod­sta­wie ksią­żek opol­skie­go pisarza.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy