Zapowiedzi

Nowa książka J.K. Rowling, skierowana do młodszego czytelnika, ukaże się jeszcze w tym roku

Po wie­lo­let­niej prze­rwie od lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej J.K. Row­ling powró­ci­ła do gatun­ku z peł­ną mocą. Naj­pierw w zeszłym roku pisar­ka publi­ko­wa­ła w Inter­ne­cie kolej­ne odcin­ki baśni Ika­bog, wyda­ne rów­nież osta­tecz­nie w wer­sji książ­ko­wej, z któ­rej docho­dy prze­zna­czy­ła na pomoc poszko­do­wa­nym w wyni­ku pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Teraz zapo­wie­dzia­na zosta­ła zupeł­nie nowa histo­ria dla naj­młod­szych jej autorstwa.

The Chri­st­mas Pig opo­wie histo­rię o chłop­cu, któ­ry w Wigi­lię tra­ci swo­ją uko­cha­ną przy­tu­lan­kę. Wraz z plu­szo­wą świn­ką wyru­sza w peł­ną przy­gód misję, któ­rej celem jest odzy­skać to, co utra­cił i oca­lić naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la, jakie­go kie­dy­kol­wiek miał.

Według zapo­wie­dzi książ­ka jest nie­za­leż­ną histo­rią, któ­ra w cało­ści zamknie się w jed­nym tomie. The Chri­st­mas Pig jest lek­tu­rą pole­ca­ną dla dzie­ci w wie­ku przy­naj­mniej ośmiu lat. Jej wyda­nie zdo­bić będą ilu­stra­cje i gra­ficz­ne zdo­bie­nia uzna­ne­go bry­tyj­skie­go arty­sty Jima Fielda.

Świa­to­wa pre­mie­ra książ­ki zosta­ła zapla­no­wa­na na 12 paź­dzier­ni­ka 2021. The Chri­st­mas Pig uka­że się wte­dy jed­no­cze­śnie w ponad dwu­dzie­stu kra­jach, w tym w Polsce.

Wydaw­nic­two Media Rodzi­na tytuł już zapo­wie­dzia­ło. Książ­ka wyda­na zosta­nie u nas w pre­zen­to­wej twar­dej opra­wie, będzie rów­nież dostęp­na w mięk­kiej okład­ce i w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Pol­ski tytuł jesz­cze nie został ujaw­nio­ny. Okład­ka rów­nież póki co pozo­sta­je tajemnicą.

The Chri­st­mas Pig to emo­cjo­nu­ją­ca i pod­no­szą­ca na duchu powieść przy­go­do­wa o wię­zi chłop­ca i jego uko­cha­nej przy­tu­lan­ki oraz o tym, na jak wie­le potra­fi się on zdo­być, by odzy­skać swój skarb, pisze o książ­ce wydaw­nic­two Media Rodzina.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy