Aktualności Zapowiedzi

Nową powieścią Suzanne Collins będzie prequel Igrzysk śmierci

Try­lo­gia Igrzysk śmier­ci bar­dzo szyb­ko zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność, jesz­cze dodat­ko­wo spo­tę­go­wa­ną dzię­ki kaso­wej ekra­ni­za­cji wytwór­ni fil­mo­wej Lions­ga­te. Źró­dła poda­ją, że na świe­cie sprze­da­nych zosta­ło ponad 100 milio­nów egzem­pla­rzy powie­ści, seria była tłu­ma­czo­na na ponad 50 języ­ków. Ostat­nia część try­lo­gii – Koso­głos – uka­za­ła się w 2010. Autor­ka zapo­wie­dzia­ła, że w przy­szłym roku czy­tel­ni­cy powró­cą do Panem, ale nie będą pozna­wać dal­szych losów pań­stwa, zoba­czą nato­miast, jak wyglą­da­ła sytu­acja zaraz po woj­nie domo­wej nazy­wa­nej Mrocz­ny­mi Dniami.

Tą książ­ką chcia­ła­bym zba­dać natu­rę czło­wie­ka, kim jeste­śmy i co uzna­je­my za nie­zbęd­ne do prze­trwa­nia. Czas rekon­struk­cji dzie­sięć lat po woj­nie, powszech­nie okre­śla­nej Mrocz­ny­mi Dnia­mi, czy­li czas, kie­dy Panem sta­ra­ło się sta­nąć ponow­nie na nogi, zapew­nia żyzny teren dla posta­ci zma­ga­ją­cych się wła­śnie z tymi pyta­nia­mi, a tym samym poka­za­nie ich spo­so­bu postrze­ga­nia czło­wie­czeń­stwa, powie­dzia­ła Suzan­ne Collins.

Wia­do­mo więc, że akcja powie­ści osa­dzo­na zosta­nie w Panem na 64 lata przed wyda­rze­nia­mi zna­ny­mi z Igrzysk śmier­ci, czy­li na dłu­go przed tym, jak na świat przy­szła pro­ta­go­nist­ka try­lo­gii, Kat­niss Ever­de­en. Nie pozna­li­śmy jesz­cze tytu­łu, zna­na jest nato­miast data pre­mie­ry – nowa powieść ame­ry­kań­skiej pisar­ki uka­że się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych 19 maja 2020 roku. Moż­na być spo­koj­nym, że w Pol­sce poja­wi się kil­ka mie­się­cy póź­niej – Media Rodzi­na na pew­no nie przej­dzie obok tak łako­me­go kąska obojętnie.

Moż­na się tak­że spo­dzie­wać kolej­ne­go fil­mu od Lions­ga­te. Pre­zes wytwór­ni wspo­mi­nał już, że są bar­dzo zado­wo­le­ni z dotych­cza­so­wej współ­pra­cy z Suzan­ne Col­lins i nie mogą się docze­kać wyda­nia jej naj­now­szej książ­ki. Pew­nie z chę­cią ją prze­czy­ta­ją, ale raczej nie tyl­ko o to im chodzi.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:nbc

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy