Ekranizacje Zapowiedzi

Premiera drugiego sezonu Kajka i Kokosza za niecały miesiąc

Pierw­szy sezon ani­mo­wa­ne­go seria­lu opar­te­go na kul­to­wej serii komik­sów Kaj­ko i Kokosz Janu­sza Chri­sty zade­biu­to­wał w Pol­sce w lutym 2021. Liczą­ca pięć odcin­ków pro­duk­cja spo­tka­ła się z raczej cie­płym odbio­rem. Na kon­ty­nu­ację przy­szło nam pocze­kać kil­ka kolej­nych mie­się­cy. Dru­gi sezon przy­gód męż­nych sło­wiań­skich wojów z Mir­mi­ło­wa Pola­cy będą mogli obej­rzeć już w listopadzie.

Dru­gi sezon ani­mo­wa­ne­go seria­lu to dal­sze pery­pe­tie Kaj­ka i Koko­sza oraz ich sojusz­ni­ków, sta­ra­ją­cych się pokrzy­żo­wać nie­cne pla­ny złe­go Hege­mo­na. Ozna­cza to, że po raz kolej­ny będzie­my mogli usły­szeć gło­sy fan­ta­stycz­nych pol­skich akto­rów. Powró­cą mię­dzy inny­mi: Artur Pon­tek (Kaj­ko), Michał Pie­la (Kokosz), Jaro­sław Bobe­rek (Mir­mił), Anna Apo­sto­la­kis (Luba­wa), Aga­ta Kule­sza (Jaga), Jan Alek­san­dro­wicz-Kra­sko (Łami­gnat), Grze­gorz Paw­lak (Hege­mon), Jacek Kop­czyń­ski (Kapral), Abe­lard Giza (Ofer­ma), Krzysz­tof Zalew­ski (Wit), Eryk Lubos (Rodrus) oraz Maciej Kosma­la (Miluś).

W dru­gim sezo­nie spo­tka­my oczy­wi­ście nowe posta­ci. Dyrek­tor­ce Szko­ły Lata­nia gło­su udzie­li Kry­sty­na Jan­da, w Kapryl­dę wcie­li się Brod­ka, kapłan­kę Pore­wi­tę zagra Anna Cie­ślak. Usły­szy­my tak­że Jerze­go Stuh­ra jako Dzia­da Boro­we­go, Andrze­ja Sewe­ry­na jako Wiel­kie­go Kapła­na i Ola­fa Luba­szen­kę jako Ramparama.

Dru­gi sezon Kaj­ka i Koko­sza zade­biu­tu­je na plat­for­mie Net­flix 17 listo­pa­da. Zło­ży się na nie­go 9 trzy­na­sto­mi­nu­to­wych odcin­ków. Auto­ra­mi sce­na­riu­sza są twór­cy pierw­sze­go sezo­nu: Maciej Kur i Rafał Skar­życ­ki. Za pro­jek­ty posta­ci odpo­wia­da nadal Sła­wo­mir Kiełbus.

Na dru­gim sezo­nie ani­mo­wa­ny serial się nie skoń­czy. Zapo­wie­dzia­na jest jesz­cze trze­cia część. Ta będzie liczyć 12 odcin­ków. Pre­mie­ra w 2022.

źró­dło netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy