Ekranizacje

Czarna Kompania jako serial?

Pra­ce nad reali­za­cją seria­lu na pod­sta­wie “Czar­nej Kom­pa­nii” Gle­na Cooka ogło­si­ło IM Glo­bal Tele­vi­sion. Pro­du­cen­tem wyko­naw­czym serii został David S. Goy­er. Wie­le ról wciąż pozo­sta­je nie­ob­sa­dzo­nych, ale wia­do­mo, że w roli Pani zoba­czy­my Eli­zę Dush­ku (Buf­fy: Postrach wam­pi­rów, Banshee).

Czar­na Kom­pa­nia” zali­cza­na jest do współ­cze­sne­go kano­nu fan­ta­sy. Według nie­któ­rych fanów bije na gło­wę “Grę o tron”, co może zapo­wia­dać inte­re­su­ją­ce wido­wi­sko. Seria Gle­na Cooka póki co liczy 10 tomów.

Tytu­ło­wym (zbio­ro­wym) boha­te­rem jest Czar­na Kom­pa­nia, oddział najem­ni­ków funk­cjo­nu­ją­cy w świe­cie ogar­nię­tym woj­na­mi pomię­dzy cza­row­ni­ka­mi. Punk­tem wyj­ścia pierw­sze­go tomu cyklu jest wydo­sta­nie się na wol­ność Pani, żony Domi­na­to­ra, pocho­wa­nej razem z nim przed wie­ka­mi w Kra­inie Kur­ha­nów. Pani towa­rzy­szy gru­pa cza­row­ni­ków zwa­nych Schwy­ta­ny­mi. Jeden z nich, Duszo­łap wynaj­mu­je Czar­ną Kom­pa­nię w mie­ście Beryl, w cza­sie gdy peł­ni ona służ­bę u miej­sco­we­go władcy.

W toku fabu­ły boha­te­ro­wie zmie­nia­ją stro­nę kon­flik­tu, gdyż w wyni­ku zbie­gu oko­licz­no­ści, dołą­cza się do nich sie­ro­ta, Pupil­ka, któ­ra oka­zu­je się być naj­więk­szym prze­ciw­ni­kiem Pani. Poza uczest­nic­twem w bie­żą­cych dzia­ła­niach wojen­nych Kom­pa­nia ma jesz­cze jeden cel – dotrzeć do miej­sca, z któ­re­go pocho­dzi, do Kha­to­va­ru, aby odkryć swo­je wła­sne początki.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy