Ekranizacje

Benedict Cumberbatch na pierwszym zdjęciu ekranizacji książki Iana McEwana Dziecko w czasie

Film “The Child in Time (Dziec­ko w cza­sie)”, będą­cy adap­ta­cją nowe­li Iana McE­wa­na z 1987 roku o tym samym tytu­le opo­wie histo­rię Ste­phe­na, auto­ra ksią­żek dla dzie­ci, oraz jego żony Julie – dwa lata po okrop­nym incy­den­cie, któ­ry odmie­nił ich życie. W fil­mie wystą­pi m.in. Bene­dict Cum­ber­batch. Zdję­cia do pro­duk­cji dopie­ro się roz­po­czę­ły, więc na razie nie wyzna­czo­no prze­wi­dy­wa­nej daty premiery.

Fabu­ła książ­ki opo­wia­da o życiu Ste­phe­na Lewi­sa (Bene­dict Cum­ber­batch) i jego żony po tym, jak ich trzy­let­nia córecz­ka znik­nę­ła. Ste­phen nie może zna­leźć swo­je­go celu w życiu, a jego żona go opu­ści­ła. W mię­dzy­cza­sie do mia­stecz­ka wpro­wa­dza się tak­że para jego przy­ja­ciół – Char­les i Thelma.

Nowe­la McE­wa­na była swe­go cza­su praw­dzi­wym hitem, a w 1987 roku zdo­by­ła pre­sti­żo­wą nagro­dę Whit­bre­ad Novel Award. Adap­ta­cja ma potrwać pół­to­rej godziny.
Ogło­szo­no, że w obsa­dzie zna­la­zła się tak­że Kel­ly Mcdo­nald, któ­ra zagra fil­mo­wą żonę Cum­ber­bat­cha, czy­li Julie. Char­le­sa zagra Ste­phen Camp­bell Moore, a w żonę boha­te­ra wcie­li się Saskia Reeves. Helen Gre­go­ry, pro­du­cent wyko­naw­cza Pine­wo­od Tele­vi­sion powie­dzia­ła: “Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, mając w obsa­dzie tak uta­len­to­wa­nych akto­rów jak Bene­dict i Julian. Nie mogę docze­kać się przed­sta­wie­nia sce­na­riu­sza Ste­phe­na But­char­da na dużym ekranie”.

Bene­dict Cum­ber­batch w jed­nym z wywia­dów wypo­wie­dział się na temat adap­ta­cji: “Czy­ta­łem tę nowe­lę lata temu i w pewien spo­sób ze mną zosta­ła – pięk­na, poru­sza­ją­ca i cie­ka­wa. Tyl­ko Ian McE­wan mógł napi­sać opo­wieść o stra­cie z tak poru­sza­ją­cą szczerością”.

Cum­ber­batch wystą­pił wcze­śniej w adap­ta­cji “Poku­ty” w reży­se­rii Joe Wri­gh­ta wraz z Jame­sem McAvoy’em, Keirą Kni­gh­tley i Saoir­se Ronan.

W Pol­sce książ­ka jest dostęp­na dzię­ki wydaw­nic­twu Albatros.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy