Ekranizacje

Snapchat wziął się za produkcję serialowych adaptacji książek

Roz­ryw­ka audio­wi­zu­al­na w dzi­siej­szych cza­sach stoi w dużej mie­rze seria­la­mi. To wła­śnie te pro­duk­cje przy­ku­wa­ją widzów na całe tygo­dnie, jeśli nie mie­sią­ce, ofe­ru­jąc wie­lo­wąt­ko­we, skom­pli­ko­wa­ne fabu­ły i rów­nie mister­nie wykre­owa­nych boha­te­rów, któ­rzy z odcin­ka na odci­nek i z sezo­nu na sezon ewo­lu­ują, czy­li coś, co w dwu­go­dzin­nym fil­mie cięż­ko było­by zre­ali­zo­wać. Popu­lar­ność seria­li dodat­ko­wo jesz­cze napę­dza ich dostęp­ność w stre­amin­go­wych usłu­gach plat­form pokro­ju Net­flik­sa. Podą­ża­jąc za tren­dem, każ­dy robi teraz seria­le. Do zaba­wy dołą­czył ostat­nio nawet Snapchat.

Medium spo­łecz­no­ścio­we dla młod­szej mło­dzie­ży we współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Har­per­Col­lins przy­go­to­wa­ło pięt­na­sto­do­cin­ko­wą adap­ta­cję powie­ści The Dead Girls Detec­ti­ve Agen­cy autor­stwa Suzy Cox. Ponoć ma to być coś wię­cej niż jed­no­ra­zo­wa fana­be­ria i Snap­chat będzie chciał robić kolej­ne seria­le sygno­wa­ne swo­im logo.

Powieść zosta­ła wyda­na w 2012 roku. Opo­wia­da histo­rię Char­lot­te Feld­man, nasto­lat­ki, któ­ra budzi się w czyść­cu. Jedy­ną szan­są na uciecz­kę z tego miej­sca jest roz­wią­za­nie tajem­ni­cy jej śmier­ci – kto i dla­cze­go ją zamor­do­wał. Adap­ta­cja przy­sto­so­wa­na na ekra­ny tele­fo­nów zosta­ła podzie­lo­na na pięt­na­ście odcin­ków, z któ­rych każ­dy trwa oko­ło pię­ciu minut. Za pro­duk­cję odpo­wia­da nie­za­leż­ne stu­dio Insur­rec­tion Media.

Przez lata pró­bo­wa­li­śmy zro­bić z tej książ­ki serial tele­wi­zyj­ny! Zespół Insur­rec­tion był bar­dzo zain­try­go­wa­ny kon­cep­cją, cie­szy­li się moż­li­wo­ścią prze­kształ­ce­nia go w serial. Jeste­śmy cie­ka­wi, jak nasto­lat­ki podej­dą do takiej for­my roz­ryw­ki, powie­dzia­ła Jean McGin­ley z Har­per­Col­lins Children’s Books.

Serial wystar­to­wał 22 paź­dzier­ni­ka. Codzien­nie wypusz­cza­ny jest nowy odci­nek. Te moż­na oglą­dać w zakład­ce Disco­ver w apli­ka­cji Snap­chat. Poni­żej może­cie zoba­czyć krót­ki zwia­stun i kil­ka zdjęć z planu.

Jean McGin­ley zdra­dzi­ła, że Har­per­Col­lins ma w pla­nach zaadap­to­wa­nie kil­ku kolej­nych powie­ści YA na snap­cha­to­we medium. Szcze­gó­ły będą ogła­sza­ne póź­niej. Pew­nie, jak już wydaw­nic­two pozna dokład­ne dane doty­czą­ce oglą­dal­no­ści The Dead Girls Detec­ti­ve Agen­cy.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy