Sprawdzasz tag

Benedict Cumberbatch

Ekranizacje

Benedict Cumberbatch na pierwszym zdjęciu ekranizacji książki Iana McEwana Dziecko w czasie

Film “The Child in Time (Dziec­ko w cza­sie)”, będą­cy adap­ta­cją nowe­li Iana McE­wa­na z 1987 roku o tym samym tytu­le opo­wie histo­rię Ste­phe­na, auto­ra ksią­żek dla dzie­ci, oraz jego żony Julie – dwa lata po okrop­nym incy­den­cie, któ­ry odmie­nił ich życie. W fil­mie wystą­pi m.in. Bene­dict Cum­ber­batch. Zdję­cia do pro­duk­cji dopie­ro się roz­po­czę­ły, więc na razie nie wyzna­czo­no prze­wi­dy­wa­nej daty pre­mie­ry. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Sezon czwarty Sherlocka zapowiedziany!

Wie­my już, kie­dy dokład­nie powró­ci “Sher­lock” BBC – pre­mie­ra czwar­te­go sezo­nu będzie mia­ła miej­sce 1 stycz­nia 2017 roku. Sta­cja opu­bli­ko­wa­ła tak­że nową zapo­wiedź tego sezonu.

Czy­taj dalej

-->