Ekranizacje

Droga Królów Brandona Sandersona zostanie zekranizowana!

DMG Enter­ta­in­ment naby­ło pra­wa licen­cyj­ne do uzna­nej serii ksią­żek fan­ta­sy Bran­do­na San­der­so­na, „Cosme­re”. Fir­ma zobo­wią­za­ła się do zain­we­sto­wa­nia 270 milio­nów dola­rów, któ­re mają pokryć poło­wę sumy wyma­ga­nej do stwo­rze­nia trzech fil­mów z kano­nu San­der­so­na. To jed­na z naj­więk­szych umów tego rodza­ju pod­pi­sa­nych w tym roku! DMG pobi­ło swo­ją ofer­tą wie­le innych firm.

Książ­ki z serii „Cosme­re” to mie­sza­ni­na sci-fi i fan­ta­sy, a ich akcja roz­wi­ja się w wie­lu róż­nych świa­tach i okre­sach, jed­nak jed­no­czy je skom­pli­ko­wa­ny sys­tem magii, któ­ry zde­cy­do­wa­nie napę­dza całą fabu­łę. DMG pla­nu­je jak naj­szyb­ciej zająć się adap­ta­cją „Dro­gi Kró­lów”, pierw­szej czę­ści cyklu Archi­wum Burzo­we­go Świa­tła. W tym celu zatrud­ni­ło sce­na­rzy­stów Patric­ka Mel­to­na i Mar­cu­sa Dun­sta­na – ten sam duet odpo­wia­da za fil­my z serii „Piła”. Pro­du­cen­tem został Dan Mintz z DMG, wraz z San­der­so­nem i Joshuą Bil­me­sem jako pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi. DMG pla­nu­je też zekra­ni­zo­wać pierw­szą książ­kę z cyklu „Z mgły zrodzony”.

Książ­ki San­der­so­na sprze­da­ją się w milio­nach egzem­pla­rzy, nic dziw­ne­go więc, że w koń­cu ktoś posta­no­wił nabyć pra­wa do ich ekranizacji.

DMG jest wszyst­kim tym, czym glo­bal­ne mar­ki roz­ryw­ko­we wbu­do­wu­ją­ce się w fil­mo­wą widow­nię z całe­go świa­ta, a biblio­te­ka San­der­so­na z obec­nym i przy­szłym mate­ria­łem zapew­nia jed­ną z naj­więk­szych histo­rii o boha­te­rach, jakie kie­dy­kol­wiek stwo­rzo­no” – tłu­ma­czy Mintz.

Ci ludzie z DMG nie są tyl­ko pro­du­cen­ta­mi czy fun­da­to­ra­mi. To fani” – wyja­śnia autor. „Od nasze­go pierw­sze­go spo­tka­nia wie­dzia­łem, że rozu­mie­ją moją wizję i zało­że­nia Cosme­re, więc byłem pod­eks­cy­to­wa­ny, pra­cu­jąc z nimi w prze­no­sze­niu tej wizji uni­wer­sum na ekran” – dodaje.

O samej książ­ce Dro­ga Królów:

Chi­rurg, zmu­szo­ny do porzu­ce­nia swej sztu­ki i zosta­nia żoł­nie­rzem w naj­bar­dziej bru­tal­nej woj­nie od nie­pa­mięt­nuch cza­sów. Skry­to­bój­ca, mor­der­ca, któ­ry pła­cze, kie­dy zabi­ja. Oszust, mło­da kobie­ta, skry­wa­ja­ca za płasz­czem z kłamstw swo­ją praw­dzi­wą natu­rę. Arcy­ksią­żę, wojow­nik, owład­nię­ty żądzą krwi. Świat może się zmie­nić. Ta czwór­ka jest klu­czem do przy­szło­ści. Jeden z nich może przy­nieść zba­wie­nie. Dru­gi dopro­wa­dzi do zagłady.

Książ­ka mnie zachwy­ci­ła. Co jesz­cze mógł­bym powie­dzieć.” Patrick Rothfuss

droga_krolow

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy