Aktualności

Europejski rynek wydawniczy zmaga się z kryzysem papierniczym

Tra­dy­cyj­ne książ­ki papie­ro­we nadal są o wie­le bar­dziej popu­lar­ne niż ich elek­tro­nicz­ne wer­sje, a co za tym idzie papier wciąż jest nie­zwy­kle cen­nym surow­cem. Nie­ste­ty, ostat­nie infor­ma­cje pły­ną­ce z ryn­ku wydaw­ni­cze­go nie są zbyt opty­mi­stycz­ne. Euro­pa zma­ga się z kry­zy­sem papier­ni­czym. Krót­ko mówiąc, na kon­ty­nen­cie zaczy­na bra­ko­wać papie­ru. Już teraz fir­my muszą się­gać po rezer­wy bądź pła­cić pod­wyż­szo­ne ceny za ten surowiec.

Na nie­do­bo­ry papie­ru mogą narze­kać dziś zwłasz­cza pro­du­cen­ci opa­ko­wań oraz wła­śnie rynek wydaw­ni­czy. To wła­śnie fir­my z tych dwóch seg­men­tów, zuży­wa­ją­ce ogrom­ne ilo­ści papie­ru, nara­żo­ne są na ogrom­ne wzro­sty cen, się­ga­ją­ce nawet 70%.

Przy­czyn kry­zy­su moż­na się doszu­ki­wać mię­dzy inny­mi w trud­no­ściach zwią­za­nych z trans­por­tem. War­to tu wspo­mnieć, że na przy­kład papier do dru­ku w 80% skła­da się z prze­two­rzo­nej maku­la­tu­ry, pozo­sta­łe 20% sta­no­wi świe­ża pul­pa drzew­na, impor­to­wa­na głów­nie z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej i Azji. Pozy­ski­wa­nie surow­ca dla euro­pej­skich ryn­ków już wcze­śniej nie było tanie, dziś ceny trans­por­tu kon­te­ne­ro­we­go są nawet czte­ry razy wyższe.

Nie tyl­ko ceny są pro­ble­ma­tycz­ne. Cza­sa­mi po pro­stu trans­port nie doj­dzie na czas. Euro­pej­skie maga­zy­ny zaczy­na­ją świe­cić pustkami.

Obec­nie ratu­ją nas jedy­nie nasze sta­re, wie­lo­let­nie rela­cje biz­ne­so­we z pro­du­cen­ta­mi papie­ru, dzię­ki temu otrzy­mu­je­my zamó­wio­ny papier, acz­kol­wiek po znacz­nie wyż­szych cenach, zwie­rzył się Robert Hoel­le­in z naj­więk­szej w Euro­pie dru­kar­ni ksią­żek CPI.

Kry­zys papier­ni­czy nawie­dził Euro­pę aku­rat w poten­cjal­nie naj­bar­dziej docho­do­wym dla wydaw­ców i księ­ga­rzy okre­sie. Ostat­nie mie­sią­ce roku, czy­li przed­świą­tecz­ny sezon pre­zen­to­wy to jeden z naj­go­ręt­szych okre­sów zaku­po­wych w całej Euro­pie. To wła­śnie na ten moment wydaw­cy zwy­kli zosta­wiać naj­gło­śniej­sze pre­mie­ry ksią­żek naj­le­piej sprze­da­ją­cych się auto­rów. Nie­do­bo­ry papie­ru mogą wie­lu pod­mio­tom pokrzy­żo­wać pla­ny finan­so­we. Sytu­acja może oczy­wi­ście nega­tyw­nie odbić się rów­nież na samych czytelnikach.

źró­dło rynek ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy