Sprawdzasz tag

rynek wydawniczy

Aktualności

Europejski rynek wydawniczy zmaga się z kryzysem papierniczym

Tra­dy­cyj­ne książ­ki papie­ro­we nadal są o wie­le bar­dziej popu­lar­ne niż ich elek­tro­nicz­ne wer­sje, a co za tym idzie papier wciąż jest nie­zwy­kle cen­nym surow­cem. Nie­ste­ty, ostat­nie infor­ma­cje pły­ną­ce z ryn­ku wydaw­ni­cze­go nie są zbyt opty­mi­stycz­ne. Euro­pa zma­ga się z kry­zy­sem papier­ni­czym. Krót­ko mówiąc, na kon­ty­nen­cie zaczy­na bra­ko­wać papie­ru. Już teraz fir­my muszą się­gać po rezer­wy bądź pła­cić pod­wyż­szo­ne ceny za ten suro­wiec. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W czytelnictwie Polacy na szarym końcu Europy?

Mar­tin Sty­siak w biz­ne­so­wym dodat­ku do “Gaze­ty Wybor­czej” opu­bli­ko­wał arty­kuł o alar­mu­ją­cej sytu­acji czy­tel­nic­twa w Pol­sce. Brzmi zna­jo­mo? Nie­ste­ty, sytu­acja nie zmie­nia się najlepsze.

Choć w Pol­sce dzia­ła ok. 2 tysię­cy firm wydaw­ni­czych, to 80% ryn­ku nale­ży do 39 z nich. Śred­ni nakład książ­ki zma­lał z 4 do 3 tysię­cy egzem­pla­rzy, a by zostać uzna­nym za best­sel­ler, wystar­czy pochwa­lić się 10 tysią­ca­mi sprze­da­nych sztuk (kie­dyś było to 50 tysię­cy). Żywot poje­dyn­cze­go tytu­łu to oko­ło kil­ka miesięcy.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Brak dobrych wieści w temacie przyszłości rynku książki

Oso­by śle­dzą­ce sytu­ację na pol­skim ryn­ku książ­ki zapew­ne przy­wy­kły już do tego, że kolej­ne rapor­ty przy­no­szą coraz bar­dziej pesy­mi­stycz­ne dane. Nie ina­czej jest i tym razem, a opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły wła­śnie dwa nowe sza­cun­ki przy­szło­ści rynku.

Czy­taj dalej

-->