Aktualności

Na serialowym “Wiedźminie” zyskują wszyscy. A ile zarobił odtwórca tytułowej roli?

Wypro­du­ko­wa­ny przez Net­flik­sa serial “Wiedź­min” oka­zał się naj­po­pu­lar­niej­szym na świe­cie seria­lem wśród pro­duk­cji dostęp­nych na plat­for­mach stre­amin­go­wych. Idą za tym oczy­wi­ście spo­re pieniądze.

Na pro­duk­cji zaro­bi­li nie tyl­ko jej twór­cy. Suk­ces seria­lu spra­wił, że książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go tra­fi­ły na listy best­sel­le­rów Ama­zo­na i “New York Time­sa”, a na Ste­amie rekor­do­we wyni­ki zano­to­wa­ła gra “Wiedź­min 3. Dzi­ki Gon” stu­dia CD Pro­jekt. W grud­niu gra­ło w nią jed­no­cze­śnie 93,8 tys. inter­nau­tów, a 5 stycz­nia – aż 103,3 tys.

Mogli­by­śmy się zatem spo­dzie­wać, że Hen­ry Cavill, zgod­nie chwa­lo­ny przez chy­ba wszyst­kich recen­zen­tów odtwór­ca roli Geral­ta z Rivii, zbił na seria­lu mają­tek. Ser­wis VGR wyszedł naprze­ciw cie­kaw­skim i ujaw­nił zarob­ki akto­ra. Miał on otrzy­mać łącz­nie 3,2 mln dola­rów, co daje 400 tys. dola­rów za odci­nek. Choć – szcze­gól­nie w Pol­sce – może się to wyda­wać spo­rą sumą, zauważ­my, że nie jest to wca­le rekor­do­wa suma. (Nie jest też rekor­do­wo niska, oczywiście.)

Milion dola­rów za odci­nek otrzy­my­wał każ­dy z pierw­szo­pla­no­wych boha­te­rów “Przy­ja­ciół” (Friends) w cza­sie ostat­nie­go sezo­nu pro­duk­cji, czy­li w 2004 roku. Dla porząd­ku zaznacz­my jed­nak, że była to kwo­ta wów­czas nie­spo­ty­ka­na, a akto­rzy osią­gnę­li ją dzię­ki twar­dym nego­cja­cjom. A dokład­niej – nie tyl­ko ocze­ki­wa­li rów­nych sta­wek, ale też wszyst­kie decy­zje podej­mo­wa­li demo­kra­tycz­nie. Ozna­cza­ło to, że pro­du­cen­ci nie mogli prze­cią­gnąć na swo­ją stro­nę żad­ne­go z nich i zaofe­ro­wać mu pod­wyż­ki kosz­tem innych. Sta­cja mogła pod­pi­sać albo sześć kon­trak­tów, albo zero. Tę sil­ną eki­pę nego­cja­cyj­ną sta­no­wi­li Jen­ni­fer Ani­ston (Rachel Gre­en), Cour­te­ney Cox (Moni­ca Gel­ler), Lisa Kudrow (Pho­ebe Buf­fay), Matt LeBlanc (Joey Trib­bia­ni), Mat­thew Per­ry (Chan­dler Bing) i David Schwim­mer (Ross Geller).

Dziś milion dola­rów za odci­nek inka­su­je Nor­man Reedus wcie­la­ją­cy się w rolę Dary­la Dixo­na w “Żywych tru­pach” (The Wal­king Dead). W przy­pad­ku “Gry o tron” (Game of Thro­nes) po 500 tys. dola­rów za odci­nek mie­li dosta­wać Emi­lia Clar­ke (Daene­rys Tar­ga­ry­en), Kit Haring­ton (Jon Snow), Peter Din­kla­ge (Tyrion Lan­ni­ster), Niko­laj Coster-Wal­dau (Jaime Lan­ni­ster) oraz Lena Headey (Cer­sei Lan­ni­ster). Inne ze źró­deł twier­dzi, że głów­na obsa­da “Gry o tron” mia­ła inka­so­wać 1,2 mln dola­rów za odci­nek fina­ło­we­go sezonu.

Gorzej niż Hen­ry Cavill zara­bia głów­na obsa­da seria­lu “Westworld”, któ­ry miał zastą­pić “Grę o tron” w ramów­ce HBO. Jef­frey Wri­ght (Ber­nard), Evan Rachel Wood (Dolo­res), Ed Har­ris (Męż­czy­zna w czer­ni) i Than­die New­ton (Maeve) po pod­wyż­ce mają otrzy­my­wać 250 tys. dola­rów za odci­nek trze­cie­go sezo­nu produkcji.

Z kolei pro­du­cen­ci seria­lu “W gar­ni­tu­rach” (Suits) za gościn­ny odci­nek z udzia­łem Meghan Mar­kle, obec­nie księż­nej i żony księ­cia Har­ry­’e­go, są w sta­nie zaofe­ro­wać od dwóch do nawet sze­ściu milio­nów dola­rów. Aktor­ka zre­zy­gno­wa­ła z karie­ry aktor­skiej, aby stać się czę­ścią rodzi­ny kró­lew­skiej. Od tej pory sku­pia się na wspie­ra­niu męża oraz dzia­łal­no­ści charytatywnej.

źró­dło: comicbook/rededit


Skar­pet­ki z moty­wa­mi książ­ko­wy­mi? Tyl­ko Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy