Aktualności

Muzyczne interpretacje poezji Zbigniewa Herberta z okazji 20. rocznicy jego śmierci

W tym roku minę­ło dwa­dzie­ścia lat od śmier­ci wybit­ne­go pol­skie­go poety, ese­isty i dra­ma­tur­ga, jakim był Zbi­gniew Her­bert. Radio­wa Trój­ka z tej oka­zji szy­ku­je nie­zwy­kły kon­cert: zna­ni muzy­cy wyko­na­ją inter­pre­ta­cje wybra­nych wier­szy Her­ber­ta. Do udzia­łu w wyda­rze­niu zapro­sze­ni zosta­li Abra­Dab, Mela Kote­luk, Król, Lim­bo­ski, Cze­sław Mozil, Sku­bas, Justy­na Święs, Woj­ciech Waglew­ski i Krzysz­tof Zalew­ski. Kon­cert odbę­dzie się 22 grud­nia, będzie rów­nież emi­to­wa­ny na ante­nie Trójki.

Popro­si­li­śmy ich o napi­sa­nie muzy­ki i zin­ter­pre­to­wa­nie wybra­ne­go przez sie­bie wier­sza Poety. Wszy­scy zapro­sze­ni zare­ago­wa­li z ogrom­nym entu­zja­zmem i nie tyle “odro­bi­li” zada­nie, co wręcz zasko­czy­li nas świe­żym, nie­tu­zin­ko­wym podej­ściem do twór­czo­ści Her­ber­ta, powie­dział Piotr Metz, szef muzycz­ny radio­wej Trój­ki i współ­twór­ca przedsięwzięcia.

Zespo­je­niem całe­go muzycz­ne­go pro­jek­tu zaj­mu­je się Miłosz Woś­ko, kom­po­zy­tor, pia­ni­sta, aran­żer i pro­du­cent muzycz­ny. Kon­cert będzie odwo­ły­wał się do środ­ków cha­rak­te­ry­stycz­nych dla muzy­ki poważ­nej, fil­mo­wej i teatral­nej. Według Miło­sza Woś­ko to wła­śnie te tro­py pozwo­lą naj­le­piej oddać kli­mat poezji Her­ber­ta. Mówił rów­nież o tym, że arty­ści zosta­li bar­dzo sta­ran­nie dobra­ni do projektu:

Zapro­si­li­śmy soli­stów, któ­rzy jed­no­cze­śnie są aktyw­ny­mi twór­ca­mi, kom­po­zy­to­ra­mi pio­se­nek (cza­sem też innych form muzycz­nych) i więk­szo­ści mają na swo­im kon­cie wła­sne dzia­ła­nia lite­rac­kie. Taki dobór wyko­naw­ców gwa­ran­tu­je sza­cu­nek dla sło­wa, a jed­no­cze­śnie świe­że muzycz­nie i wyko­naw­czo podej­ście do poezji Zbi­gnie­wa Herberta.

Kon­cert “Her­bert 3.0” orga­ni­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy radio­wej Trój­ki z Fun­da­cją Świę­te­go Miko­ła­ja i Naro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry. Emi­sja roz­pocz­nie się 22 grud­nia o godzi­nie 20.05. Na ante­nie Trój­ki słu­cha­cze mogą wygrać zapro­sze­nia na kon­cert na żywo.

Źró­dło Pol­skie Radio

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy