Sprawdzasz tag

herbert

Aktualności

Muzyczne interpretacje poezji Zbigniewa Herberta z okazji 20. rocznicy jego śmierci

W tym roku minę­ło dwa­dzie­ścia lat od śmier­ci wybit­ne­go pol­skie­go poety, ese­isty i dra­ma­tur­ga, jakim był Zbi­gniew Her­bert. Radio­wa Trój­ka z tej oka­zji szy­ku­je nie­zwy­kły kon­cert: zna­ni muzy­cy wyko­na­ją inter­pre­ta­cje wybra­nych wier­szy Her­ber­ta. Do udzia­łu w wyda­rze­niu zapro­sze­ni zosta­li Abra­Dab, Mela Kote­luk, Król, Lim­bo­ski, Cze­sław Mozil, Sku­bas, Justy­na Święs, Woj­ciech Waglew­ski i Krzysz­tof Zalew­ski. Kon­cert odbę­dzie się 22 grud­nia, będzie rów­nież emi­to­wa­ny na ante­nie Trój­ki. Czy­taj dalej

-->