Sprawdzasz tag

polskie radio

Aktualności

Muzyczne interpretacje poezji Zbigniewa Herberta z okazji 20. rocznicy jego śmierci

W tym roku minę­ło dwa­dzie­ścia lat od śmier­ci wybit­ne­go pol­skie­go poety, ese­isty i dra­ma­tur­ga, jakim był Zbi­gniew Her­bert. Radio­wa Trój­ka z tej oka­zji szy­ku­je nie­zwy­kły kon­cert: zna­ni muzy­cy wyko­na­ją inter­pre­ta­cje wybra­nych wier­szy Her­ber­ta. Do udzia­łu w wyda­rze­niu zapro­sze­ni zosta­li Abra­Dab, Mela Kote­luk, Król, Lim­bo­ski, Cze­sław Mozil, Sku­bas, Justy­na Święs, Woj­ciech Waglew­ski i Krzysz­tof Zalew­ski. Kon­cert odbę­dzie się 22 grud­nia, będzie rów­nież emi­to­wa­ny na ante­nie Trój­ki. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Solaris najlepszą książką napisaną po 1918 roku według słuchaczy radiowej Trójki

W ramach obcho­dów set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Trój­ka prze­pro­wa­dzi­ła książ­ko­wy ple­bi­scyt. Naj­pierw eks­per­ci wybra­li set­kę naj­waż­niej­szych ich zda­niem tytu­łów wyda­nych po 1918 roku, a następ­nie odda­li głos w ręce czy­tel­ni­ków. Osta­tecz­nie w ple­bi­scy­cie zwy­cię­ży­ło Sola­ris Sta­ni­sła­wa Lema. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Sto najważniejszych narodowych książek według Polskiego Radia

O obcho­dach set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści przy­po­mi­na się nam na każ­dym kro­ku. I bar­dzo dobrze, bo jest co świę­to­wać. Jesz­cze lepiej, jeśli ta cele­bra­cja w jakiś spo­sób zaha­cza o lite­ra­tu­rę. Z ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta odby­ło się naro­do­we czy­ta­nie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go – co praw­da w okro­jo­nej wer­sji, ale zawsze to coś; przy­po­mnia­nych zosta­ło rów­nież przy oka­zji mnó­stwo waż­nych dla Pola­ków ksią­żek. W podob­ną stro­nę poszła radio­wa Trój­ka, któ­ra przy udzia­le gro­na eks­per­tów przy­go­to­wa­ła listę stu naj­waż­niej­szych pol­skich tytu­łów. Czy­taj dalej

-->