Aktualności

Solaris najlepszą książką napisaną po 1918 roku według słuchaczy radiowej Trójki

W ramach obcho­dów set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Trój­ka prze­pro­wa­dzi­ła książ­ko­wy ple­bi­scyt. Naj­pierw eks­per­ci wybra­li set­kę naj­waż­niej­szych ich zda­niem tytu­łów wyda­nych po 1918 roku, a następ­nie odda­li głos w ręce czy­tel­ni­ków. Osta­tecz­nie w ple­bi­scy­cie zwy­cię­ży­ło Sola­ris Sta­ni­sła­wa Lema.

Swo­istą listę naj­waż­niej­szych pol­skich ksią­żek pocho­dzą­cych z okre­su 1918 – 2018 wybra­ło gro­no uzna­nych lite­ra­tu­ro­znaw­ców. W skła­dzie sędziow­skim zna­leź­li się Maciej Urba­now­ski z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, Krzysz­tof Dyb­ciak – czło­nek Rady Sztu­ki przy Mini­ster­stwie Kul­tu­ry i Sztu­ki, Dariusz Nowac­ki z Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Jaro­sław Klej­noc­ki – dyrek­tor war­szaw­skie­go Muzeum Lite­ra­tu­ry i wykła­dow­ca Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Krzysz­tof Koeh­ler – dyrek­tor pro­gra­mo­wy Insty­tu­tu Książ­ki. Rolę prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji speł­niał Mariusz Cie­ślik, pomy­sło­daw­ca pro­jek­tu i zastęp­ca dyrek­to­ra Pro­gra­mu 3 Pol­skie­go Radia. Każ­dy z panów wybrał naj­waż­niej­sze jego zda­niem pozy­cje i tak powsta­ła wiel­ka setka.

Na liście zna­la­zło się mnó­stwo kla­sy­ków lite­ra­tu­ry pol­skiej, więk­szość z nich zna­na jest nam ze szkol­nych ław. Zabra­kło nie­ste­ty ksią­żek bar­dziej współ­cze­snych, pocho­dzą­cych z ostat­nich lat, jak­by eks­per­ci uzna­li, że dzi­siej­si pol­scy auto­rzy nie są już zdol­ni do two­rze­nia war­tej uwa­gi literatury.

Słu­cha­cze mogli gło­so­wać na swo­je typy od 18 wrze­śnia do 11 listo­pa­da. Orga­ni­za­to­rzy akcji poda­ją, że w ple­bi­scy­cie wzię­ło udział 21 tysię­cy czy­tel­ni­ków. Tytuł naj­po­pu­lar­niej­szej książ­ki uzy­ska­ło Sola­ris Sta­ni­sła­wa Lema. Na dru­gim miej­scu zna­lazł się Inny świat Gusta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go, a trze­cią loka­tę zaję­ło Fer­dy­dur­ke Witol­da Gombrowicza.

To, oczy­wi­ście, nie jest żaden nowy kanon tyl­ko zaba­wa dla słu­cha­czy. Przede wszyst­kim cie­szy nas, że tak licz­nie wzię­li oni udział w ple­bi­scy­cie. Co jest tym cen­niej­sze, że żyje­my w cza­sach, gdy ponad 60 pro­cent Pola­ków w ogó­le nie czy­ta ksią­żek. Jeśli uzna­my to za swo­isty son­daż popu­lar­no­ści, to zwy­cię­stwo Lema mnie nie zaska­ku­je. To pisarz wciąż kocha­ny przez czy­tel­ni­ków. Ale już dru­gie miej­sce “Inne­go świa­ta” Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go poka­zu­je, że nasi słu­cha­cze rozu­mie­ją wagę tego świa­dec­twa. Podob­nie jak ran­gę dorob­ku Gom­bro­wi­cza, Schul­za czy Her­ber­ta, sko­men­to­wał Mariusz Cieślik.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my pierw­szą dziesiątkę:

1. Sola­ris, Sta­ni­sław Lem
2. Inny świat, Gustaw Herling-Grudziński
3. Fer­dy­dur­ke, Witold Gombrowicz
4. Skle­py cyna­mo­no­we, Bru­non Schulz
5. Pan Cogi­to, Zbi­gniew Herbert
6. Przed­wio­śnie, Ste­fan Żeromski
7. Wier­sze, Krzysz­tof Kamil Baczyński
8. Tan­go, Sła­wo­mir Mrożek
9. Meda­lio­ny, Zofia Nałkowska
10. Noce i dnie, Maria Dąbrowska

źró­dło: Pol­skie Radio

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy