Aktualności

Andrzej Sapkowski najpopularniejszy w Amazonie

Nie w kate­go­rii fan­ta­sy, nie w kate­go­rii fan­ta­sty­ka – ale wśród wszyst­kich auto­rów. Andrzej Sap­kow­ski został lide­rem ran­kin­gu popu­lar­no­ści Amazona.

20 grud­nia pre­mie­rę miał serial Net­flik­sa “Wiedź­min”. Oczy­wi­ście wycze­ki­wa­li jej fani ksią­żek na całym świe­cie… ale nie tyl­ko. Mia­ło to wpływ na zain­te­re­so­wa­nie twór­czo­ścią Andrze­ja Sapkowskiego.

Pisa­li­śmy już, że Andrzej Sap­kow­ski został lide­rem zesta­wie­nia best­sel­le­rów Ama­zo­na w kate­go­rii przy­go­do­we­go fan­ta­sy, ale teraz wspiął się na szczyt, wyprze­dza­jąc auto­rów wszyst­kich kategorii.

Gwo­li wyja­śnie­nia – Ama­zon pro­wa­dzi nie tyl­ko ran­king naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek, ale też samych auto­rów. Obec­nie w zakład­ce “Naj­po­pu­lar­niej­szy autor” na pierw­szym miej­scu wid­nie­je nazwi­sko Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Z kolei w TOP 5 ksią­żek sprze­da­wa­nych w Ama­zo­nie, wszyst­kie są jego autorstwa.

Co cie­ka­we, choć Andrzej Sap­kow­ski czę­sto odci­nał się od adap­ta­cji swo­jej twór­czo­ści lub odno­sił się do nich kry­tycz­nie, przy­znał, że uwa­ża serial Net­flik­sa za dobry oraz pochwa­lił Hen­ry­’e­go Cavil­la wcie­la­ją­ce­go się w rolę Geral­ta z Rivii.


Rekla­ma

Wyjąt­ko­we zakład­ki w kli­ma­cie Wiedźmina!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy