Aktualności Ekranizacje

Zaprezentowany został zwiastun piątego sezonu The Expanse!

Kie­dy sta­cja SyFy ogło­si­ła zakoń­cze­nie pro­duk­cji seria­lu The Expan­se po trzech sezo­nach, pra­wa do kon­ty­nu­owa­nia ekra­ni­zo­wa­nia słyn­nej serii Jame­sa S.A. Coreya prze­jął Ama­zon Pri­me. Mimo tych małych zawi­ro­wań pro­duk­cja nic nie stra­ci­ła na jako­ści. Czwar­ty sezon, już pod nową ban­de­rą, miał pre­mie­rę w grud­niu zeszłe­go roku. Zebrał bar­dzo dobre recen­zje. Pią­ty zoba­czy­my już za dwa mie­sią­ce. Przy oka­zji New York Comic Conu zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun nowe­go sezonu.

Zdję­cia na pla­nie zakoń­czy­ły się jesz­cze w lutym, więc eki­pa unik­nę­ła para­li­żu zwią­za­ne­go z wybu­chem pan­de­mii COVID-19. Dzię­ki temu pre­mie­ra pią­te­go sezo­nu może odbyć się według wcze­śniej­szych pla­nów. Data emi­sji pierw­szych trzech odcin­ków wyzna­czo­na zosta­ła na 16 grud­nia. Kolej­ne będę się poja­wiać na plat­for­mie w tygo­dnio­wych odstę­pach, w każ­dą śro­dę aż do 3 lute­go. Pią­ty sezon podob­nie jak poprzed­ni będzie liczył dzie­sięć odcinków.

W naj­bliż­szym cza­sie zoba­czy­my zało­gę Roci roz­dzie­lo­ną. W momen­cie, gdy ludz­kość decy­du­je się opu­ścić Układ Sło­necz­ny, by szu­kać nowe­go domu poza bra­ma­mi Pier­ście­nia, zasta­je­my Amo­sa powra­ca­ją­ce­go na Zie­mię, gdzie będzie mie­rzył się ze swo­ją prze­szło­ścią, Naomi despe­rac­ko poszu­ku­ją­cą swo­je­go syna, zanim ten cał­ko­wi­cie ule­gnie nega­tyw­ne­mu wpły­wo­wi ojca, bez­względ­ne­go rewo­lu­cjo­ni­sty, Alek­sa, któ­ry wespół z Bob­bie bada spra­wę ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych na Mar­sie i w koń­cu Hol­de­na, samot­nie ście­ra­ją­ce­go się z kon­se­kwen­cja­mi prze­szłych wyda­rzeń, sta­ra­ją­ce­go się roz­wi­kłać zagad­kę wygi­nię­cia obcych.

W pią­tym sezo­nie zoba­czy­my wyda­rze­nia, o któ­rych mogli­śmy czy­tać w Grach Neme­zis, pią­tej czę­ści powie­ścio­we­go cyklu Expan­se napi­sa­ne­go przez duet ame­ry­kań­skich pisa­rzy – Danie­la Abra­ha­ma i Tya Franc­ka – skry­wa­ją­cych się pod pseu­do­ni­mem lite­rac­kim Jame­sa S.A. Coreya.

Twór­cy seria­lu okre­śla­ją pią­ty sezon naj­bar­dziej epic­kim i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej osobistym.

Pod­czas New York Comic Conu odbył się panel z eki­pą odpo­wie­dzial­ną za pro­duk­cję The Expan­se. Wte­dy wła­śnie zapre­zen­to­wa­ny został zwia­stun pią­te­go sezo­nu. Moż­na go obej­rzeć tutaj:

Jest rów­nież w sie­ci dostęp­ne nagra­nie ze wspo­mnia­ne­go panelu:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy