Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowa Szadź na podstawie powieści Igora Brejdyganta z drugim sezonem

W kwiet­niu 2020 na plat­for­mie Play­er zade­biu­to­wał serial Szadź z Alek­san­drą Popław­ską i Macie­jem Stuh­rem w rolach głów­nych. Pozy­tyw­ny odbiór pro­duk­cji opar­tej na powie­ści Igo­ra Brej­dy­gan­ta o tym samym tytu­le spra­wił, że już w czerw­cu zamó­wio­ny został dru­gi sezon. Kon­ty­nu­ację emo­cjo­nu­ją­ce­go poje­dyn­ku mię­dzy nie­po­kor­ną komi­sarz Agniesz­ką Polkow­ską a sza­le­nie inte­li­gent­nym psy­cho­pa­tą zoba­czy­my w maju.

Pierw­szy sezon Sza­dzi zamknął się pochwy­ce­niem odpo­wie­dzial­ne­go za bru­tal­ne mor­der­stwa w oko­li­cach Opo­la psy­cho­pa­ty. Teraz będzie­my świad­ka­mi pro­ce­su w spra­wie zabi­tych kobiet. Głów­ny podej­rza­ny nie przy­zna­je się do winy, a opi­nia publicz­na jest podzie­lo­na: dla jed­nych to okrut­ny zwy­rod­nia­lec, dla innych – ofia­ra sys­te­mu. Agniesz­ka Polkow­ska jest pew­na, że zła­pa­ła wła­ści­we­go czło­wie­ka. Szyb­ko jed­nak poja­wia się pyta­nie: czy zebra­ne dowo­dy i zezna­nia świad­ków wystar­czą by go skazać?

W dru­gim sezo­nie Sza­dzi w głów­nych rolach ponow­nie zoba­czy­my Alek­san­drę Popław­ską i Macie­ja Stuh­ra. Wśród zna­jo­mych twa­rzy wymie­nić może­my rów­nież: Bar­to­sza Gel­ne­ra, Annę Cie­ślak, Emmę Giegż­no, Micha­ła Kale­tę, Patry­cję Soli­man, Moni­kę Niem­czyk czy Miro­sła­wa Zbro­je­wi­cza. Do obsa­dy dołą­czą mię­dzy inny­mi: Anna Ilczuk, Karo­li­na Gor­czy­ca, Agniesz­ka Wosiń­ska, Kin­ga Jasik, San­dra Drzy­mal­ska, Krzysz­tof Zarzec­ki, Wik­tor Pie­chow­ski i Pau­li­na Krzyżańska.

Sce­na­riusz pod nad­zo­rem Kata­rzy­ny Śli­wiń­skiej-Kło­so­wicz i Anny Gro­now­skiej napi­sa­li: Michał Godzic, Karo­li­na Szym­czyk-Maj­chrzak i Pau­li­na Muraw­ska, któ­ra też pra­co­wa­ła nad pierw­szym sezo­nem. Reży­se­rem pro­duk­cji ponow­nie jest Sła­wo­mir Fabicki.

Pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu zapla­no­wa­na jest na 11 maja.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy