Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowy Bastion z datą premiery!

Trwa­ją pra­ce nad kil­ko­ma pro­jek­ta­mi fil­mo­wy­mi i seria­lo­wy­mi, któ­rych postę­py w pro­duk­cji czy­tel­ni­cy mogą śle­dzić z zain­te­re­so­wa­niem. Nie­wąt­pli­wie jed­nym z nich jest adap­ta­cja jed­ne­go z naj­do­nio­ślej­szych dzieł Ste­phe­na Kin­ga. Mowa tu o Bastio­nie, monu­men­tal­nej powie­ści opo­wia­da­ją­cej o nie­mal cał­ko­wi­cie wybi­tej przez tajem­ni­czy wirus ludz­ko­ści oraz toczą­cej się wśród zglisz­czy meta­fi­zycz­nej wal­ce dobra ze złem. Zna­my już datę pre­mie­ry serialu.

Pra­ce przy Bastio­nie zaję­ły nam dwa lata i przez cały ten czas byli­śmy świa­do­mi wiel­kiej odpo­wie­dzial­no­ści zwią­za­nej z adap­to­wa­niem być może naj­bar­dziej uko­cha­ne­go dzie­ła jed­ne­go z naj­bar­dziej wiel­bio­nych pisa­rzy na świe­cie. Nie spo­dzie­wa­li­śmy się jed­nak, że czter­dzie­sto­let­ni maj­stersz­tyk Ste­phe­na Kin­ga opo­wia­da­ją­cy o glo­bal­nej pan­de­mii sta­nie się nagle tak bar­dzo istot­ny. Jeste­śmy zaszczy­ce­ni, mogąc opo­wie­dzieć tę peł­ną roz­ma­chu, epic­ką histo­rię, wzbo­ga­co­ną o nowe zakoń­cze­nie, któ­re Ste­phen King chciał napi­sać przez lata. Jeste­śmy dum­ni z tej pro­duk­cji, zawar­tej w niej pró­bie uchwy­ce­nia sen­su i nadziei w tak nie­pew­nych cza­sach. Nie może­my się docze­kać, żeby podzie­lić się nią ze świa­tem, powie­dział show­run­ner seria­lu Ben­ja­min Cavell.

Sta­cja CBS ogło­si­ła, że pierw­szy odci­nek Bastio­nu będzie miał pre­mie­rę 17 grud­nia, kolej­ne zaś będą emi­to­wa­ne co tydzień. Twór­cy roz­wia­li rów­nież wszel­kie ewen­tu­al­ne wąt­pli­wo­ści co do dłu­go­ści seria­lu. Cała histo­ria zamknie się w dzie­wię­ciu odcin­kach. Pro­duk­cję będzie moż­na oglą­dać na kana­le CBS oraz na plat­for­mie z tre­ścia­mi na żąda­nie CBS All Access. Nie ma infor­ma­cji, czy i ewen­tu­al­nie kie­dy serial tra­fi na inne ser­wi­sy streamingowe.

Współ­sce­na­rzy­stą Bastio­nu i nie­ja­ko ojcem pro­jek­tu jest Josh Boone. On rów­nież wyre­ży­se­ro­wał pierw­szy i ostat­ni odci­nek serialu.

Na ekra­nie już wkrót­ce zoba­czy­my nastę­pu­ją­ce gwiaz­dy: Ale­xan­der Skars­gard (Ran­dall Flagg), Who­opi Gold­berg (Mat­ka Aba­ga­il), James Mars­den (Stu Red­man), Amber Heard (Nad­ine Cross), Heather Gra­ham (Rita Bla­ke­mo­or), Greg Kin­ne­ar (Glen Bate­man), Ode­ssa Young (Fran­nie Gold­smith), Hen­ry Zaga (Nick Andros), Jovan Ade­po (Lar­ry Under­wo­od), Owen Teague (Harold Lau­der), Brad Wil­liam Hen­ke (Tom Cul­len), Nat Wolff (Lloyd Hen­re­id), Eion Bailey (Ted­dy Weizak), Kathe­ri­ne McNa­ma­ra (Julie Law­ry) i Hamish Lin­kla­ter (Dok­tor Ellis).

źró­dło: variety

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy