Aktualności Ekranizacje

Henry Cavill czyta fragment Wiedźmina, a Andrzej Sapkowski udziela wywiadu.

Do pre­mie­ry seria­lo­we­go Wiedź­mi­na od plat­for­my Net­flix został już tyl­ko tydzień. Dokład­nie 20 grud­nia udo­stęp­nio­ny zosta­nie cały pierw­szy sezon, osiem odcin­ków, któ­re wpro­wa­dzą widzów w wypeł­nio­ny odcie­nia­mi sza­ro­ści świat pełen magii i potwo­rów. Machi­na pro­mo­cyj­na ruszy­ła już na całe­go. Co rusz Net­flix wypusz­cza kolej­ne mate­ria­ły, któ­re po pro­stu nie pozwa­la­ją nam zapo­mnieć, że seans już tuż tuż.

W ostat­nim cza­sie mogli­śmy obej­rzeć fil­mi­ki poświę­co­ne głów­nym boha­te­rom seria­lu: Geral­to­wi, Yen­ne­fer i Ciri. Hen­ry Cavill, Anya Cha­lo­tra i Freya Allan opo­wia­da­ją w nich o losach i moty­wa­cjach odgry­wa­nych przez sie­bie postaci.

Wczo­raj opu­bli­ko­wa­ny został nato­miast mate­riał, w któ­rym Hen­ry Cavill, sie­dząc w wygod­nym fote­lu z wyso­kim opar­ciem, czy­ta frag­ment pierw­sze­go opo­wia­da­nia Andrze­ja Sap­kow­skie­go o Geral­cie z Rivii, zaty­tu­ło­wa­ne­go Wiedź­min, a będą­ce­go czę­ścią zbio­ru Ostat­nie życzenie.

Docze­ka­li­śmy się rów­nież final­ne­go zwia­stu­na pro­duk­cji. Trwa­ją­cy nie­mal dwie minu­ty mate­riał bar­dzo dobrze roku­je. Wszy­scy może­my spać spo­koj­nie, ocze­ku­jąc pre­mie­ry. Na zwia­stu­nie poja­wia się rów­nież postać, któ­ra wcze­śniej była skrzęt­nie ukry­wa­na, czy­li Jaskier – poeta, tru­ba­dur, wier­ny towa­rzysz Geralta.

Poja­wił się też mate­riał, w któ­rym Andrzej Sap­kow­ski roz­ma­wia z show­run­ner­ką seria­lu Lau­ren Schmidt His­srich. Autor zdra­dził, co zain­spi­ro­wa­ło go do napi­sa­nia histo­rii Wiedź­mi­na i czy zamie­rza oglą­dać serial Netfliksa.

Show­run­ner­ką seria­lo­we­go Wiedź­mi­na jest Lau­ren S. His­srich. W postać Geral­ta z Rivii wcie­li się Hen­ry Cavill (Mis­sion Impos­si­ble – Fal­lo­ut, Liga Spra­wie­dli­wo­ści), a w pozo­sta­łych głów­nych rolach wystą­pią Anya Cha­lo­tra (A.B.C., Wan­der­lust) jako Yen­ne­fer i Freya Allan (The Third Day, Kra­ina bez­pra­wia) jako Ciri. W pozo­sta­łych rolach poja­wią się: Jodhi May (Gra o Tron, Geniusz) jako Calan­the, Björn Hly­nur Haralds­son (For­ti­tu­de) jako Eist, Adam Levy (Kni­ght­fall, Prze­kręt) jako Myszo­wór, MyAn­na Buring (Rip­per Stre­et: Tajem­ni­ca Kuby Roz­pru­wa­cza, Lista płat­nych zle­ceń) jako Tis­sa­ia, Mimi Ndi­we­ni (Black Earth Rising) jako Frin­gil­la, The­ri­ca Wil­son-Read (Pro­fil) jako Sabri­na, Emma Apple­ton (The End of The F**king World) jako Ren­fri, Eamon Far­ren (A.B.C.,Twin Peaks) jako Cahir, Joey Batey (Tem­pla­riu­sze, Cor­mo­ran Stri­ke) jako Jaskier, Lars Mik­kel­sen (House of Cards, Sher­lock) jako Stre­go­bor, Roy­ce Pier­re­son (Wan­der­lust, Judy) jako Istredd, Maciej Musiał (1983) jako Sir Lazlo, Wil­son Radjou-Pujal­te (Jamil­lah & Alad­din, Dic­ken­sian) jako Dara oraz Anna Shaf­fer (Har­ry Pot­ter) jako Triss.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy