Aktualności

Robert M. Wegner doceniony w Rosji

Robert M. Wegner debiu­to­wał książ­ko­wo w 2009 roku zbio­rem “Opo­wie­ści z meekhań­skie­go pogra­ni­cza. Północ–Południe” i od tego cza­su z cał­kiem ano­ni­mo­wej oso­by stał się powa­ża­nym i uzna­nym twór­cą, a jego meekhań­ski cykl – jed­nym ze sztan­da­ro­wych pol­skich przy­kła­dów uni­wer­sum fan­ta­sy. Łącz­nie uka­za­ły się w nim dwa zbio­ry opo­wia­dań i dwie powie­ści, a w 2017 roku ma wyjść kolej­ny tom serii. Serią opie­ku­je się wydaw­nic­two Powergraph.

Pisarz otrzy­mał dwie Nagro­dy Lite­rac­kie im. Jerze­go Żuław­skie­go, dwa Sfink­sy, trzy Nagro­dy Fan­do­mu Pol­skie­go im. Janu­sza A. Zaj­dla oraz nagro­dę  Euro­pej­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Scien­ce Fic­tion (ESFS) dla naj­bar­dziej obie­cu­ją­ce­go mło­de­go twór­cy – Enco­ura­ge­ment Award.

Obec­nie zaś otrzy­mał jego debiu­tanc­ki zbiór otrzy­mał tytuł Książ­ki Roku 2016 od cza­so­pi­sma “Mir Fan­ta­sti­ki”, naj­waż­niej­sze­go rosyj­skie­go maga­zy­nu zaj­mu­ją­ce­go się fan­ta­sty­ką. Rosyj­skie wyda­nie “Pół­no­cy – Połu­dnia” uka­za­ło się nakła­dem wydaw­nic­twa AST. Kon­ku­ren­cja była ostra: poko­nał m.in. Kena Liu, Hen­ry­’e­go Lio­na Oldie­go, Lva Gros­sma­na czy Alek­sie­ja Peho­wa, ale podob­no prze­wa­ga Wegne­ra była ogrom­na. Juro­rzy uza­sad­ni­li, że to naj­waż­niej­sze pol­skie fan­ta­sy od cza­sów Andrze­ja Sapkowskiego.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy