Ekranizacje

Zaprezentowano zwiastun adaptacji 365 dni

Poja­wił się pierw­szy tra­iler adap­ta­cji powie­ści Blan­ki Lipiń­skiej. “365 dni” Blan­ki Lipiń­skiej to powieść nazy­wa­na “pol­skim Grey­em”. W krót­kim cza­sie roze­szła się w nakła­dzie ponad 500 tys. egzem­pla­rzy. Docze­ka­ła się dwóch kon­ty­nu­acji zaty­tu­ło­wa­nych “Ten dzień” oraz “Kolej­ne 365 dni”.

Co cie­ka­we, Blan­ka Lipiń­ska nie tyl­ko opi­su­je odważ­ne sce­ny. W listo­pa­dzie 2018 roku wystą­pi­ła w roz­bie­ra­nej sesji “CKM‑u”.

7 lute­go do kin tra­fi ekra­ni­za­cja “365 dni” w reży­se­rii Bar­ba­ry Bia­ło­wąs. W głów­nych rolach wystę­pu­ją Anna Maria Sie­kluc­ka i Miche­le Morrone.

Film opo­wia­dać będzie histo­rię Lau­ry, dyrek­tor­ki sprze­da­ży w luk­su­so­wym hote­lu, któ­ra zosta­nie porwa­na i uwię­zio­na na 365 dni przez sze­fa sycy­lij­skiej mafii imie­niem Mas­si­mo. Przez ten czas kobie­ta ma poko­chać przestępcę.

W fil­mie wystą­pią tak­że Mag­da­le­na Lam­par­ska, Nata­sza Urbań­ska, Gra­ży­na Sza­po­łow­ska i Tomasz Stoc­kin­ger. Auto­rem zdjęć jest Bar­tek Cierlica.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy