Aktualności Ekranizacje

Trwają prace nad nowym filmem inspirowanym powieścią Rok 1984 Orwella

Ostat­nia powieść George’a Orwel­la wie­lo­krot­nie była adap­to­wa­na na inne media. Na prze­strze­ni dekad poja­wia­ły się radio­we adap­ta­cje, powsta­wa­ły fil­my kino­we i tele­wi­zyj­ne, Rok 1984 zawi­tał rów­nież na deskach teatru, a nawet zre­ali­zo­wa­na zosta­ła ope­ra. Poza mniej lub bar­dziej wier­ny­mi adap­ta­cja­mi poja­wia­ły się pro­duk­cje luź­no inspi­ro­wa­ne powie­ścią. Do tej wła­śnie kate­go­rii naj­praw­do­po­dob­niej wpad­nie film 2084.

Pro­duk­cja będzie powsta­wać w wytwór­ni Para­mo­unt Pic­tu­res, a według bar­dzo wstęp­nych zapo­wie­dzi ma być ducho­wą sio­strą słyn­nej powie­ści George’a Orwel­la. „The Hol­ly­wo­od Repor­ter” dotarł tak­że do infor­ma­cji, że film będzie ude­rzał w bar­dzo podob­ne tony, co Incep­cja Chri­sto­phe­ra Nola­na i kul­to­wy Matrix.

Sce­na­riusz fil­mu napi­sał Mat­t­son Tom­lin, któ­ry wcze­śniej wespół z Mat­tem Reeve­sem two­rzył skrypt do nowej pro­duk­cji o Bat­ma­nie. Według mediów ten raczej mło­dy, bo dwu­dzie­sto­dzie­wię­cio­let­ni sce­na­rzy­sta ma ogrom­ny poten­cjał, a jego pra­cą inte­re­su­ją się naj­więk­si gra­cze Hol­ly­wo­odu. Sce­na­riusz 2084 przy­cią­gnąć miał uwa­gę wie­lu fil­mow­ców, cho­ciaż­by Loren­zo di Bona­ven­tu­ry, któ­ry zde­cy­do­wał się obraz wyprodukować.

O pro­jek­cie tak napraw­dę zbyt wie­le nie wia­do­mo. Pra­ce nad nim dopie­ro ruszy­ły. Nie nale­ży jed­nak spo­dzie­wać się po pro­stu uwspół­cze­śnio­nej adap­ta­cji Roku 1984. Sce­na­riusz Mat­t­so­na Tom­li­na jest histo­rią ory­gi­nal­ną, inspi­ro­wa­ną zale­d­wie powie­ścią bry­tyj­skie­go pisa­rza. War­to jed­nak pro­jekt śle­dzić, może się z tego uro­dzić coś napraw­dę ciekawego.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy