Sprawdzasz tag

Orwell

Aktualności

W jednym z brytyjskich uniwersytetów Rok 1984 Orwella trafił na listę książek potencjalnie niebezpiecznych

Wyda­na w 1949 ostat­nia powieść Geo­r­ge­’a Orwel­la opo­wia­da o anty­uto­pij­nej wizji świa­ta przy­szło­ści. Jed­nym z głów­nych tema­tów Roku 1984 jest cen­zu­ra, ogra­ni­cza­nie wol­no­ści sło­wa i myśli oraz zgub­ne skut­ki takich zabie­gów na spo­łe­czeń­stwo. Iro­nicz­ne jest, że Uni­wer­sy­tet Nor­thamp­ton włą­czył tę, uzna­wa­ną przez kry­ty­ków za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry anglo­ję­zycz­nej, powieść na listę pozy­cji, któ­rych treść może nega­tyw­nie wpły­wać na stu­den­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Orwell w domenie publicznej

Trud­no kłó­cić się ze stwier­dze­niem, że swo­bod­ny, nie­ogra­ni­czo­ny dla każ­de­go dostęp do twór­czo­ści jest warun­kiem cią­głe­go roz­wo­ju kul­tu­ry i nauki. W myśl tej zasa­dy funk­cjo­nu­je poję­cie dome­ny publicz­nej, czy­li zbio­ru dzieł wsze­la­kich, z któ­rych wszy­scy może­my dowol­nie korzy­stać bez pono­sze­nia żad­nych kosz­tów. Oczy­wi­ście kon­cep­cja dome­ny publicz­nej musi opie­rać się na pew­nych kom­pro­mi­sach mię­dzy inte­re­sa­mi twór­ców i spo­łe­czeń­stwa. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

To oficjalne! George’a Orwella śledzili sowieccy szpiedzy.

Sowiec­ki wywiad przy­glą­dał się zarów­no Geo­r­ge­’o­wi Orwel­lo­wi, jak i jego żonie Eile­en Bla­ir. Mał­żeń­stwo było śle­dzo­ne w cza­sie hisz­pań­skiej woj­ny domowej.

Doku­men­ty potwier­dza­ją­ce, że mał­żeń­stwo wzbu­dzi­ło zain­te­re­so­wa­nie Sowie­tów, odkrył Giles Trem­lett w cza­sie pra­cy nad publi­ka­cją “The Inter­na­tio­nal Bri­ga­des: Fascism, Fre­edom and the Spa­nish Civil War”. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje

Trwają prace nad nowym filmem inspirowanym powieścią Rok 1984 Orwella

Ostat­nia powieść George’a Orwel­la wie­lo­krot­nie była adap­to­wa­na na inne media. Na prze­strze­ni dekad poja­wia­ły się radio­we adap­ta­cje, powsta­wa­ły fil­my kino­we i tele­wi­zyj­ne, Rok 1984 zawi­tał rów­nież na deskach teatru, a nawet zre­ali­zo­wa­na zosta­ła ope­ra. Poza mniej lub bar­dziej wier­ny­mi adap­ta­cja­mi poja­wia­ły się pro­duk­cje luź­no inspi­ro­wa­ne powie­ścią. Do tej wła­śnie kate­go­rii naj­praw­do­po­dob­niej wpad­nie film 2084. Czy­taj dalej

-->